Brukningsavgift

Brukningsavgiften är en årlig kostnad som består av fasta och rörliga avgifter. Avgifterna baseras på den mängd vatten som förbrukas på fastigheten enligt avläsning av vattenmätare eller en fastställd schablonförbrukning.

Brukningsavgiften täcker kostnaderna för drift av den allmänna VA-anläggningen. De ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna består av två delar, fast avgift per fastighet och fast avgift per lägenhet/bostadsenhet. För fastigheter med vattenmätare debiteras en avgift per vattenmätare. 

Fast avgift per fastighet

Denna avgift täcker kostnader som administration, mätarbyte, avläsning och fakturering. Summan betalas årligen och beror på om du är ansluten till vatten och/eller spillvatten.

Fast avgift per lägenhet/bostadsenhet

En avgift som betalas för bostadsbyggnaden och eventuell tillbyggnad/lägenhet eller utrymme som kan användas som ett separat boende och är ansluten till VA.

Denna avgift täcker kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk. Den betalas årligen och tas ut per ansluten lägenhet/bostadsenhet samt beror på om du är ansluten till vatten och/eller spillvatten.

Rörliga avgifter

De rörliga avgifterna debiteras per kubikmeter och täcker kostnaderna för bland annat dricksvattenproduktion och rening av avloppsvatten. För fastigheter utan vattenmätare debiteras en fast förbrukningsavgift, så kallad schablonavgift.