Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift då fastigheten kopplas på till det kommunala ledningsnätet. Alla fastigheter som ligger i ett verksamhetsområde betalar en anläggningsavgift. Detta gäller även obebygda tomter som är avsedd för byggande.

Avgiften består av följande delar

  • Servisavgift - Avgift för framdragning av ledningar som förbinder Vamas ledningsnät med fastighetens ledningar.
  • Förbindelsepunktsavgift - Avgift för att upprätta en punkt där fastighetsägarens ansvar börjar och Vamas ansvar slutar.
  • Tomtyteavgift - Avgift för att täcka kostnader för ledningsdragning. Avgiften beräknas utifrån arean på tomten.
  • Avgift per bostadsenhet - Avgift för ett eller flera utrymmen med indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten som bildar en enhet/separat boende. För fastigheter som används till någon form av verksamhet såsom hotell, vandrarhem, butik, kontor och samlingslokal till exempel räknas varje påbörjat 200 m² bruttoarea (BTA) som en bostadsenhet.

Exempel på anläggningsavgift för en villa som ansluts till vatten och avlopp

En villa med 1200 m² tomtarea

Servisavgift

70 950 kr

Förbindelsepunkt

47 300 kr

Tomtyteavgift

56 760 kr

Avgift per bostadsenhet

33 825 kr

Totalt

208 835 kr