Anslut till kommunalt VA

För att ansluta din fastighet till kommunalt VA, vatten- och/eller spillvatten, behöver du göra en ansökan. Planerar du en om- eller utbyggnad som innebär att fastigheten exempelvis får fler lägenheter måste du kontakta Vamas kundservice och meddela detta. Vi kontrollerar om det går att ansluta din fastighet till kommunalt VA, det vill säga om fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde.

Så här ansluter du din fastighet

Ligger fastigheten/tomten inom kommunens verksamhetsområde ska anslutning ske till det kommunala VA-nätet. I vissa fall går det även att ansluta en fastighet utanför verksamhetsområde. Vid intresse är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

  • Först måste du söka bygglov hos Stadsbyggnadskontoret i Malung-Sälens kommun. När du fått bygglovet beviljat skickar du in ansökan om anslutning till kommunalt VA tillsammans med en ritning som visar hur VA-ledningar ska dras inom tomten. Tänk på att skicka in ansökan i god tid innan byggstart. Ibland behöver vi gräva fram nya ledningar innan anslutning kan ske.
    Till blanketter
  • När ansökan kommit in granskas och klargörs förutsättningar kring just din anslutning. Om förbindelsepunkt ej finns upprättas en sådan. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala ledningsnätet och ligger oftast cirka en halvmeter utanför tomtgränsen. När förbindelsepunkt har upprättats skickar vi en karta med dess placering och en faktura på anläggningsavgiften.
  • Anläggningsavgiften är en engångskostnad för anslutning till det kommunala VA-nätet och beräknas utifrån godkänt bygglov/bygganmälan. Anläggningsavgift betalas också i samband med en tilläggsanslutning eller ombyggnad av fastighet.
  • Du som är fastighetsägare utför och bekostar ledningsdragning mellan förbindelsepunkten och din fastighet. Den ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar. Innan schakten fylls igen ska en besiktning göras av Vamas personal. Tänk på att kontakta vår kundservice minst en vecka innan du vill ha besiktning. Observera att endast Vamas personal får hantera servisventilen på det kommunala vattenledningsnätet. Vamas är enligt vattentjänstlagen inte skyldig att låta en fastighet kopplas till den allmänna anläggningen om fastighetens installation har väsentliga brister som exempelvis avsaknad av återströmningsskydd eller om du har verksamhet som saknar oljeavskiljare eller fettavskiljare. Inkoppling till det allmänna ledningsnätet får inte heller ske förrän anläggningsavgiften är betald.
  • Permanentboende och året-runt-verksamheter ska ha en vattenmätare. Innan vatten kan släppas på ska du installera en mätarkonsol. Installationen utförs av privat rörinstallatör. När mätarkonsolen är installerad ska du kontakta oss för installation av vattenmätare. Vamas äger, installerar, sköter och byter vattenmätaren. När vattenmätaren är installerad, och du har betalat anläggningsavgiften, kopplar vi på vattnet.
  • När anläggningsavgiften är betald och fastigheten är inkopplad till det kommunala ledningsnätet kommer löpande brukningsavgift att tas ut.

Återströmningsskydd

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet ska ha återströmningsskydd. Det är för att säkra kvaliteten på dricksvattnet mot bakterier, kemikalier och andra föroreningar.

Återströmning kan uppstå om det skapas ett övertryck inne i fastighetens egna ledningar. Då trycks vattnet från fastigheten tillbaka till de kommunala ledningarna. Återströmning kan även ske genom undertryck i de kommunala ledningarna. Om ett undertryck uppstår sugs vattnet ifrån fastighetens ledningar tillbaka till de kommunala ledningarna.