För leverantörer

Offentlig upphandling

Vamas använder Mercell TendSigns tjänster för att förmedla information om pågående upphandlingar.

Leverantörer kan enkelt registrera ett konto hos TendSign för att skapa elektroniska anbud som är kostnadsfritt. Här fylls uppgifter om leverantören i och konto för anbudslämnande skapas. Hela processen sker sedan elektroniskt.

Vamas följer upphandlingslagens principer som innebär ett affärsmässigt handlingssätt och vi förväntar oss detsamma från våra leverantörer och anbudsgivare.

För dig som vill veta mer om offentlig upphandling och få vägledning i anbudsgivning finns hjälp att få från bland annat från Upphandlingsmyndigheten. Länk till annan webbplats.

 

Auktorisation för insamling och omhändertagande av returpapper

Förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper upphör att gälla vid utgången av år 2021 då ansvaret för returpapper övergår till kommunen. Eftersom Vamas har av kommunen som uppdrag att samla in kommunalt avfall tar Vamas över insamlingen av returpapper 1 januari 2022.

Vamas har valt att införa ett auktorisationssystem för insamling och materialåtervinning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter med returpapper under kommunalt ansvar.

Systemet är avsett att vara tillfälligt då utformning av ett mer långsiktigt system för insamling behöver avvakta pågående utredning om framtida insamlingsansvar gällande förpackningar.

Auktorisationssystemet kommer gälla från 2022-01-01 och planeras fortgå till och med 2023-12-31. Systemet kan komma att förlängas. Systemet kan av Vamas sägas upp med 6 månaders varsel.

Entreprenör som uppfyller ställda krav och tecknar avtal om auktorisation med Vamas äger rätt samla in och materialåtervinna returpapper från flerbostadshus och verksamheter med returpapper under kommunalt ansvar.

Frågor och beställning av ansökningshandlingar skickas Daniel Brandt tillfällig chef för återvinningstjänster på telefon 0280-185 74 eller e-post daniel.brandt@vamas.se