Spillvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dagvatten, dräneringsvatten samt spillvatten. Spillvatten leds via ledningar och pumpstationer till våra reningsverk från både hushåll och verksamheter i Malung-Sälens kommun. Syftet med rening av spillvatten är att skydda naturen, djuren och människorna från skadliga ämnen.

Spillvatten

Spillvatten är vatten från toaletter, bad, duschar, disk och tvätt. Spillvatten leds via ledningsnät och pumpstationer till våra reningsverk. Där går vattnet igenom en reningsprocess innan det släpps ut i naturen igen. Det är därför viktigt att endast spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten då allt annat kan leda till stopp i ledningar och förstöra reningsprocessen.

Läs mer om de olika reningsstegen.

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan som regn eller smältvatten. Service- och teknikförvaltningen i Malung-Sälens kommun driver den kommunala dagvattenanläggningen.

Dräneringsvatten

Dräneringsvatten är vatten som leds bort under marken, från till exempel husgrunder eller åkermark. Det är förbjudet att leda dräneringsvatten till spillvattennätet. Dräneringsvatten ska hanteras på den egna tomten istället för att ledas ned i allmän avloppsledning och vidare till avloppsreningsverk.

Det är lätt att spola rätt!

Det enda som ska spolas ned i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Föremål som tamponger, bomullstussar och snus kan sätta stopp i ledningar och orsakar problem i våra reningsverk.