Ledningsnät

Samtidigt som nya projekt planeras arbetar vi dagligen för att underhålla och förnya det befintliga dricks- och spillvattenledningsnätet. Ett viktigt arbete för att hålla de krav som finns och för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten på våra tjänster.

Dricksvattenledningar

Dricksvattenledningar levererar vårt viktigaste livsmedel dricksvatten, från våra vattenverk ut till våra kunder. Ledningsnätet utgör en stor anläggning som ligger dold under marken. För att hålla rätt tryck och ett jämnt flöde på dricksvattnet finns tryckstegringsstationer och reservoarer.

Spillvattenledningar

Spillvattenledningar transporterar spillvatten från fastigheter som har kommunalt avlopp till reningsverken. På grund av vår avlånga kommun och kuperade terräng krävs att ledningsnätet kompletteras med pumpstationer. Det är viktigt att inte spola ner sådant som inte hör hemma i toaletten såsom våtservetter, bindor, snus och tamponger som riskerar att sätta stopp i pumparna vilket leder till att avloppvatten kan rinna rätt ut och förorena naturen.

Vems ansvar?

Inom fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att veta var ledningarna finns. Vamas ansvar slutar vid tomtgränsen. Den punkt där Vamas ledningar kopplas samman med fastighetsägarens ledningar kallas förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten ligger normalt en halv meter utanför tomtgräns.

Servisledning är ledningen mellan huvudledningen och fastigheten. På vattenservisledningen sitter en servisventil för att kunna stänga av vattnet in till din fastighet. Vid problem med servisledningen är det den som äger den del av ledningen där felet finns som ansvarar för att bekosta och åtgärda problemet.