Visselblåsarfunktion

Syftet med Vamas visselblåsarfunktion är att minska risken för korruption eller att oegentligheter förekommer i verksamheten.

Vamas tycker att det är viktigt att göra rätt. Boende i kommunen ska ha förtroende och känna sig trygga med att Vamas alltid fattar beslut med största möjliga öppenhet och att vi aldrig accepterar oegentligheter i någon form. Vi vill därför upptäcka och förhindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

I vår visselblåsarfunktion kan du lämna en rapport om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller information om missförhållanden som strider mot en unionsrättsakt som omfattas av visselblåsardirektivets tillämpningsområde.

När skall visselblåsarfunktionen användas?

Då misstanke finns att en anställd eller förtroendevald inom Vamas har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen.

De allvarliga felen kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning.

Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

När skall visselblåsarfunktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid sådana ärenden ska istället närmsta chef eller chefens chef kontaktas. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till HR-administratör eller facklig företrädare.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska vara anställd eller förtroendevald inom Vamas.

Vem kan göra en anmälan?

För att du skall kunna göra en anmälan som skyddas av lagen krävs det att du tillhör någon av följande kategorier:

  • arbetstagare och arbetssökande
  • volontärer och praktikanter
  • personer som annars utför arbete under bolagets kontroll och ledning
  • konsulter och inhyrd personal
  • personer som ingår i bolagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • aktieägare som är verksamma i bolaget

Så använder du visselblåsarfunktionen

Ärenden om visselblåsning kan lämnas direkt via formulär på Vamas hemsida, via telefon eller besök.

Gör din anmälan via formulär Öppnas i nytt fönster.

 

eller kontakta någon av nedanstående:

Helena Mörkfors, HR-administratör

  • Telefon 0280-185 75
  • Personligt möte, boka tid via telefon

Eva-Lena Widmark, chef verksamhetsstöd

  • Telefon 0280-185 67
  • Personligt möte, boka tid via telefon