VA-taxa

VA-verksamheten i Malung-Sälens kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används. Som VA-huvudman får Vamas bestämma taxan, dock anger vattentjänstlagen att intäkterna inte får överstiga nödvändiga kostnader. Det kallas självkostnadsprincipen. Kommun­fullmäktige beslutar om föreslagen VA-taxa. 

VA-avgifterna täcker kostnaden till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt att ta hand om och rena spillvatten. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och vilken typ av fastighet du äger och hur fastigheten är ansluten till VA-nätet.

Anläggningsavgift

Vid anslutning av en fastighet betalas ett engångsbelopp, anläggningsavgift. Anläggningsavgiften kan även tas ut vid ändringar på din fastighet såsom om- eller tillbyggnad. Det kan till exempel vara om du ansluter en gäststuga. Storlek på avgiften beror bland annat på om det är vatten och/eller avlopp, tomtyta och antal bostadsenheter. Anläggningsavgiften beror även på om fastigheten används som privatboende eller verksamhet.

Läs mer om anläggningsavgiften

Brukningsavgift

Brukningsavgift är en årlig kostnad som betalas för att ha vatten och/eller avlopp. Den består av en fast och en rörlig del.

Läs mer om brukningsavgiften