Målbild för Vamas 2020-2023

Som helägt kommunalt bolag styrs vårt arbete av beslut fastställda i kommunfullmäktige för Malung-Sälens kommun. Vamas målbild är framtagen utifrån den riktning Malung-Sälens kommun beslutat att kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta utefter. Arbetet med att uppnå målbilden samordnas och följs upp via olika indikatorer.

Varför en målbild?

Vamas har fått i uppdrag av Malung-Sälens kommun att bedriva VA- och återvinningsverksamhet. Målbilden är ett verktyg för att säkerställa att vi utvecklas i riktning mot det vi vill i framtiden. Målbilden styr också vilka strategier vi ska arbeta med och indikatorerna hjälper oss att avgöra om vi går åt rätt håll eller inte.

Vamas målbild

Målområde

1. ”Vi erbjuder god service och hög kundnöjdhet. Vi är transparenta och informerar om det arbete vi utför och varför".

Strategier

 • Kundens efterfrågan är ett viktigt led i utvecklande av de tjänster vi erbjuder.
 • Information till våra kunder sker regelbundet och är tydlig samt enkel att förstå.
 • Vi har ett trevligt och professionellt bemötande.

Indikatorer

 • Antal kundkontakter (ex annonser, mässor, besökare ÅVC, inkomna samtal Kundservice).
 • Resultat kundenkätundersökningar

Målområde

2. ”Vi levererar hållbara tjänster för att upprätthålla en livskraftig bygd".

Strategier

 • Vi säkerställer leverans av dricksvatten med god kvalitet.
 • Vi använder naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi arbetar utifrån fastställda planer och beslut.
 • Vi arbetar för att upprätta en hållbar avfalls- och slamhantering.
 • Vi deltar i samhällsutvecklingen.

Indikationer

 • Uppföljning av driftverksamhet.
 • Uppföljning av planer och beslut.
 • Uppföljning av delaktighet i planprocess.

Målområde

3. ”Vi är handlingskraftiga och effektiva."

Strategier

 • Vi är en attraktiv arbetsgivare.
 • Våra processer är tydliga, effektiva och robusta.
 • Vamas ska arbeta utefter självkostnadsprincipen, dvs vi får inte ta ut avgifter så att det tillför en vinst.
 • Vi använder bästa möjliga teknik för att hålla god kvalitet och hög driftsäkerhet.

Indikationer

 • Uppföljning av arbetsmiljöarbete.
 • Uppföljning av rutiner och arbetssätt.
 • Rimliga taxeförändringar.