Avfall och återvinning

Det är vi på Vamas som samlar in hushållens avfall i Malung-Sälens kommun. Det gör vi genom att tömma avfallskärl och på tre återvinningscentraler samlar vi in grovavfall. Vi ser till så att avfallet tas om hand på ett säkert sätt så att det återbrukas, återvinns eller behandlas på ett sätt som är bra för miljön.

Avfallshanteringen utgör en central del i miljöarbetet och om alla samverkar till en effektiv sortering bidrar vi alla till en hållbar livsmiljö.

Avfallstrappan

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och som styr hur avfallet ska tas om hand. Målet är att befinna sig så högt upp i trappan som möjligt. Avfallstrappan består av fem steg och visar i vilken ordning det ur miljösynpunkt är bäst att hantera avfallet. Ju högre upp i trappan, desto bättre för miljön. Att följa stegen i trappan är en enkel metod för att minska avfallsmängderna och låta avfallet ingå i ett kretslopp av återanvändning och återvinning. 

Läs mer om avfallstrappan Öppnas i nytt fönster.

Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall är avfall som kommer från hushåll samt andra källor som liknar avfall från hushåll.

Exempel på hushållsavfall är matavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrin, slam, farligt avfall med mera.

Avfall som är jämförligt med hushållsavfall är avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall.

Avfallsplan

I varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en en avfallsplan samt en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hur avfallshanteringen i kommunen ska skötas. I föreskrifterna kan du exempelvis se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Du kan även läsa om kommunens områdesindelning och se vilket område din fastighet tillhör.

Lagar och styrande dokument för avfallsverksamheten