Slamtömning

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en enskild avlopps­anläggning. Vamas ansvarar för slamtömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. Tömning av slammet utförs av vår entreprenör.

När sker slamtömning?

Din slamavskiljare och slutna tank ska tömmas regelbundet för att upprätthålla en god funktion.

  • Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år.
  • Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.
  • Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att tömning av sluten tank beställs.

Vamas tömmer slambrunnar, minireningsverk och BDT-brunnar enligt körlista utifrån gällande regler utan att du som kund behöver agera.

Ska minireningsverket återfyllas med vatten efter tömning är det fastighetsägarens ansvar att utföra detta. För att undvika eventuella problem med återfyllnad av vatten kan budad tömning eller akuttömning beställas istället för att minireningsverket ligger med på körlista.

Om du vill ha tätare intervall på tömning för att säkerställa din anläggnings funktion eller lägga till din slutna tank på körlista ska du kontakta Vamas kundservice.

Akut eller budad tömning

Behövs slamtömning utöver ordinarie tur så erbjuder vi budad tömning som sker inom fem arbetsdagar eller akuttömning som sker inom 24 timmar mot en extra kostnad. Pris för budad tömning och akuttömning hittar du i avfallstaxan.

För att beställa slamtömning kan du fylla i formuläret på hemsidan, kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580 eller e-post kundservice@vamas.se

Om du behöver beställa akut slamtömning utanför kontorstid ring 010-2645456 Länk till annan webbplats.

Sms-avisering av slamtömning

Vill du ha avisering i mobilen för att kunna förbereda inför slamtömning och få bekräftelse efter utförd tömning, kan du fylla i dina kontaktuppgfiter nedan. Även när tömning ej går att utföra skickas sms med orsak till utebliven tömning.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Uppehåll i slamtömning eller förlängt hämtningsintervall

Enskilda avlopp som under en period inte används eller som har en låg belastning i förhållande till avloppets dimensionering kan söka dispens hos kommunens Miljökontor.

Om fastigheten besöks sällan och av få personer, som innebär att det blir en låg belastning på avloppsanläggningen går det att ansöka om förlängt hämtningsintervall. Förlängt hämtningsintervall innebär att tömning sker men med längre tid mellan tömningarna än normalt.

Om fastigheten inte besöks under en sammanhängande period av minst 1 år kan man söka uppehåll i hämtning. Detta innebär att slamtömning uteblir under tiden uppehållet gäller.

Om fastigheten inte besöks och inte kommer att besökas under många år, exempelvis om bostadshuset är i sådant skick att det inte går att bo där, finns möjlighet att ”plugga” avloppet. Det innebär att man kopplar bort anslutningen till avloppsanläggningen och WC och/eller bad-disk- och tvättvattnet kan då inte användas på fastigheten, slamtömning krävs därav inte.

Läs mer om dispens för slamtömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att tänka på inför slamtömning

  • Röj ordentligt ända fram till brunnen/tanken.
  • Markera gärna brunnen/tanken med vimpel eller pinne.
  • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
  • Locket ska vara fritt från saker, till exempel blomkrukor eller överbyggnader.
  • Locket ska kunna öppnas av en person och vikten får vara max 25 kg enligt arbetsmiljöverkets regler.
  • Vintertid ska vägen till fastigheten vara plogad och det ska vara skottat fram till och runt brunnen/tanken.
  • Slambilen är stor och tung. Vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton. Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 20 meter.

Brunnslocket får inte vara för tungt

De flesta slambrunnar som finns idag har tunga lock av betong. Dessa lock innebär risker för belastnings- och klämskador för personalen. Av arbetsmiljöskäl bör brunnslocket vara av lätt material, till exempel plast, glasfiber eller plåt och kunna öppnas av en person. Enligt Arbetsmiljöverket får locket väga högst 25 kg. Lock kan köpas på en bygghandel eller VVS-firma.

Har du latrin?

På återvinningscentralerna i Malung och i Sälen kan du lämna in latrin för omhändertagande. Kontakta alltid personal innan du lämnar latrinkärl. Läs mer om latrin