Avfallstaxa

Avfallshanteringen i Malung-Sälens kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används. Kommun­fullmäktige tar beslut om taxan varje år. Avfallsavgiften består av en grundavgift och hämtningsavgift samt eventuella tilläggstjänster.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som baseras på fastighetstyp, om det är ett permanentboende, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet. Grundavgiften täcker kostnaden för avfallsplanering, administration och service samt drift av återvinningscentralen och transporter av avfall till behandling och återvinning.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften baseras på dina kärls storlek samt hur ofta de töms. Hämtningsavgiften täcker kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet.

Läs mer om avfallstaxan