Avgifter och taxor

Vatten- och avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används. Verksamheten är inte heller vinstdrivande. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna. Kommun­fullmäktige tar beslut om taxorna varje år. I taxorna finns information om avgifter, tjänster och tilläggstjänster som erbjuds.