Ordlista

Här hittar du vanliga ord och uttryck som har med dricks- och spillvatten att göra.

Akvifer
En geologisk bildning som har så stor lagringskapacitet och är så genomsläpplig att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. I en akvifer kan det finnas ett eller flera grundvattenmagasin.

ABVA
Allmänna bestämmelser för brukande av Malung-Sälens kommuns allmänna dricks- och spillvattenanläggning.

Allmän va-anläggning
Va-anläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse och som drivs av kommun eller, om den drivs av annan, förklarats för allmän enligt lag.

Anläggningsavgift (anslutningsavgift)
Betalas av fastighetsägaren och ska täcka Vamas kostnader för att ansluta fastigheten till det allmänna ledningsnätet.

Avloppspumpstation
Behövs när spillvattnet inte kan rinna med hjälp av självfall på ledningsnätet.

Avloppsvatten
Samlingsnamn för vatten som leds från fastigheter, gator och vägar. Indelas i spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Avstängningsventil
Avstängningsventil på huvudledning.

BDT-vatten
Hushållets vatten för bad, disk och tvätt.

Brukningsavgift
Betalas av dem som använder den allmänna va-anläggningen. Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Bräddning
Spillvattnet går rakt ut i recipienten (vattendrag eller sjö) utan att först ha behandlats i ett reningsverk.

Dagvatten
Regn- och smältvatten från till exempel tak, gator och parker. Kan även vara uppträngande grundvatten.

Dagvattenbrunn (stuprörsbrunn, låsbrunn)
Brunn på fastighetens dagvattenanläggning försedd med slamfång och vattenlås för att skydda Vamas dagvattenanläggning.

Dricksvatten
Vatten tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt.

Dräneringsbrunn
Brunn på fastighetens dräneringsanläggning försedd med slamfång och vattenlås för att skydda Vamas spill/dagvattenanläggning.

Dräneringsvatten
Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, till exempel vid dränering av husgrunder.

Duplikatsystem
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Enskild avloppsanläggning
Avloppsanläggning utanför den allmänna va-anläggningen som ägs av privata ägare.

Fettavskiljare (FA)
Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från spillvattnet.

Förnyelseplan
Plan för underhåll och förnyelse av VA-ledningsnät. Även benämnd saneringsplan.

Förnyelsetakt
Ledningsnät och enskilda avlopp måste regelbundet förnyas. För ledningsnät brukar förnyelsetakten anges i det antal år det tar att byta ut hela nätet. En förnyelsetakt på 100 år motsvarar att 1 % av ledningsnätet i genomsnitt byts ut varje år.

Förbindelsepunkt
Den punkt, vanligen 0,5 meter utanför tomtgräns, där den privata servisledningen ansluter till Vamas ledning. Fastighetsägaren har ansvaret för ledningarna före förbindelsepunkten (på den egna tomten). Vamas har ansvaret för ledningarna efter förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten markerar den rättsliga gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens ledningar.

Gemensamhetsanläggning
En enskild VA-anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som har inrättats med stöd av anläggningslagen. En gemensamhetsanläggning förvaltas oftast i föreningsform av en så kallad samfällighetsförening.

Grundvatten
Vatten under markytan.

Hög skyddsnivå
Innebär att det av miljö och/eller hälsoskäl ställs högre krav på rening av spillvatten än normalt, gäller inom ett avgränsat område.

Infiltration
Vatten som rinner sakta genom marken och renas genom sand- eller gruslager.

Kombinerat system
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning. Vanlig i äldre områden.

Kommunal VA-anläggning
En VA-anläggning där en kommun har ett rättsligt bestämmande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt Lag om allmänna vattentjänster. Kan även kallas för allmän VA-anläggning.

Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD)
Används bland annat för att ta hand om dagvatten inom tomt, kan göras i så kallad stenkista.

Lätt tryckavlopp (LTA) Kallas ibland för (LPS) Low pressure sewer
Fastigheter kan förses med lätt tryckavlopp (LTA) om självfall inte går att tillämpa vid anslutning till det allmänna, kommunala va-anläggningen. För dig som fastighetsägare innebär det att en brunn med tillhörande pump ska grävas ner på fastigheten.

Nedstigningsbrunn
Brunn på huvudledning. Används på dag- och spillvattenledningar.

Oljeavskiljare
Behållare där petroliumprodukter avskiljs från avloppsvattnet.

Recipient
Vattendrag eller sjö dit renat avloppsvatten rinner.

Reservoar
Reservoarer används för att lagra dricksvatten både vid vattenverk och ute på ledningsnät. Reservoarere används dels för att hålla en jämn trycknivå hos konsumenterna, men utgör även reserv vid till exempel driftstörningar.

Råvatten
Grundvatten eller ytvatten som används vid framställning av dricksvatten. Alla Vamas vattenverk använder grundvatten.

Servisledning
Ledning som ansluter fastigheten till ledning i gatan.

Servisventil
En avstängningsventil. Stänger och öppnar vattnet till fastigheten. Ligger oftast utanför tomtgräns. Får ej öppnas/stängas av annan än Vamas.

Självfallsledning
Ledning som ligger så att vattnet rinner av sig självt till reningsverk, oftast via en pumpstation.

Slamavskiljare
Behållare där fasta partiklar avskiljs från avloppsvattnet.

Sluten avloppstank
Tank som samlar upp spillvatten. Används vid enskilt avlopp.

Spillvatten
Förorenat vatten från hushåll exempelvis bad-, disk-, tvätt-, och toalett, eller industrier. Vattnet leds till avloppsreningsverk för behandling.

Större enskild dricksvattenanläggning
Enskilda dricksvattenanläggningar som försörjer fler än 50 personer (i snitt över året) och/eller tillhandahåller mer än 10 m3/dygn (i snitt över året). Dessa omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter, SLVFS 2001:30.

Särtaxa
När kostnaden i så kallad beaktansvärd omfattning avviker från de normala utbyggnadskostnaderna kan kommunen bilda ett verksamhetsområde med särtaxa för anläggningsavgift. Där gäller en specifik särtaxa som räknas fram för just det aktuella området.

Tillskottsvatten
Är ovidkommande/oönskat vatten som tagit sig in i spillvattennätet, vanligtvis i form av dränerings- och dagvatten.

Trekammarbrunn
Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom tre kammare. Vanligt vid enskilt avlopp.

Tryckledning
Ledning där vattnet inte rinner av sig självt och måste pumpas framåt.

Tryckstegringsstation
Används för att höja trycket på dricksvattnet till områden som är högt belägna.

Tvåkammarbrunn
Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom två kammare. Vanligt vid enskilt avlopp med endast BDT-vatten.

VA
Vatten och avlopp.

VA-huvudman
Den som äger en VA-anläggning, exempelvis Vamas som är huvudman för den kommunala spill-och dricksvattenanläggningen.

VA-kollektiv
Summan av alla de som är anslutna till den allmänna (kommunala) va-anläggningen.

VA-lån
Kommunen kan under vissa förutsättningar bevilja avbetalning (med ränta) för anslutningsavgiften på max 10 år.

VA-plan
Är ett verktyg för en hållbar VA-försörjning. Planen innehåller tids- och ansvarssatta åtgärder och en utbyggnadsplan för kommunalt spill- och dricksvatten.

VA-policy
Kommunen tydliggör sina ambitioner och synsätt för spill- och dricksvatten, såväl inom som utanför verksamhetsområden.

VA-översikt
VA-översikten är ett kunskapsunderlag som sammanfattar nuläge och förutsättningar gällande VA-situationen i kommunen.

Vattentjänstlagen
Reglerar kommunernas ansvar för dricks-och spillvatten.

Vattentäkt
Grundvattenmagasin, sjö eller vattendrag där uttag av råvatten sker for användning av dricksvatten till exempel.

Verksamhetsområde
Inom ett verksamhetsområde har kommunen skyldighet att tillhandahålla dricks- och eller spillvatten och hushållen har skyldighet att ansluta sig. Det är kommunfullmäktige i kommunen som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde.

Definitionen på verksamhetsområde är följande: ”Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning”.