Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen och fettet stelnar, vilket kan leda till översvämningar och utsläpp av orenat spillvatten till våra sjöar och vattendrag. Med hjälp av en fettavskiljare kan du motverka stoppen.

Vilka måste ha fettavskiljare?

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare är restaurang, storkök, pizzeria, gatukök, café/konditori, bageri, livsmedelsbutik med tillverkning, förskola/skola eller äldreboende. Fettavskiljaren ska tömmas och rengöras så ofta att den alltid uppfyller avsedd funktion. Vamas ansvarar för tömning av fettavskiljare i Malung-Sälens kommun och arbetet utförs av vår entreprenör.

Ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att fettavskiljaren sköts och töms enligt tillverkarens drift- och skötselinstruktioner. Fastighetsägaren ansvarar även för när det blir stopp eller skada orsakad av fettutsläpp på grund av bristande fettavskiljning. För att vara säker på att fettavskiljaren fungerar ska den kontrolleras regelbundet.

Så här fungerar en fettavskiljare

En fettavskiljare består av olika kammare där fettet separeras från vattnet. Fettet är lättare än vattnet och flyter upp till ytan. Matrester och andra tyngre partiklar sjunker istället till botten och bildar slam. Vattnet som passerar fettavskiljaren separeras därför både från fett och slam. Fettavskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet. Om det går för lång tid mellan tömningarna blir fettlagret på ytan och slamlagret på botten för tjockt. Konsekvensen blir att tiden det tar för spillvattnet att passera genom fettavskiljaren minskar och fettet hinner inte avskiljas ur avloppsvattnet.

Tömning av fettavskiljare

Eftersom fettavskiljarslam ingår i hushållsavfall ska tömning ske av Vamas som ansvarar för att samla in och transportera bort hushållsavfall i Malung-Sälens kommun. Det är alltså inte tillåtet att anlita en annan entreprenör för tömning av fettavskiljaren.

Installation av fettavskiljare

Storlek på fettvskiljare beror på storlek av verksamheten, men även vilken typ av verksamhet det gäller. Oftast kan man få hjälp med dimensionering av fettavskiljare via leveratören. Vid installation av fettavskilajre tänk även på:

  • Vid väsentlig förändring eller renovering av en verksamhet krävs en anmälan till Stadsbyggnadskontoret. Läs mer hos Stadsbyggnadskontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • För installation av fettavskiljare på befintligt VA krävs i dagsläget ingen anmälan till Stadsbyggnadskontoret, då detta inte är att betrakta som en väsentlig förändring.
  • När fettavskiljaren är installerad ska fastighetsägaren teckna tömningsabonnemang. Kontakta Vamas kundservice för mer information.