Vatten och avlopp

Vamas levererar dricksvatten och tar hand om spillvatten från tusentals fastigheter i
Malung-Sälens kommun. Den kommunala VA-anläggningen består av 24 vattenverk och 11 avloppsreningsverk. Kommunen har en stor besöksnäring och VA-verksamheten är mycket omfattande i förhållande till invånarantalet.

VA-taxan

VA-verksamheten i Malung-Sälens kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga att inga skattemedel används. VA-taxan beslutas årligen av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun.

Avgifterna täcker kostnaden till att producera dricksvatten, underhålla och drifta ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt att ta hand om och rena spillvatten. Den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och vilken typ av fastighet du äger.

VA-taxans olika delar

VA-taxan är uppdelad i en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad som du betalar då du ansluter din fastighet till kommunalt VA och brukningsavgiften är en löpande kostnad.

Läs mer om VA-taxan

Lagar och styrande dokument för vatten och avlopp

VA-verksamheten styrs av många olika nationella lagar och bestämmelser.

Läs mer om lagar och andra styrande dokument