VA-taxa

VA-verksamheten i Malung-Sälens kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga att inga skattemedel används. VA-taxan beslutas årligen av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun och är uppdelad i en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad som du betalar då du ansluter din fastighet till kommunalt VA och brukningsavgiften är en löpande kostnad.

Avgifterna täcker kostnaden till att producera dricksvatten, underhålla och drifta ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt att ta hand om och rena spillvatten. Den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och vilken typ av fastighet du äger.

Läs mer om VA-taxan