Hantering av personuppgifter

På Vamas hanterar vi personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster. Med "personuppgifter" avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vamas är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Du själv lämnar personuppgifter till oss, ofta med syftet att bli kund hos oss men också i andra situationer. Till exempel via fysiska blanketter och ansökningar, i kontakt med kundservice eller via e-post, brev, och kontaktformulär. I de flesta fall sker hanteringen av personuppgifter i samband med ansökan eller anmälan av någon av våra tjänster till exempel leverans av dricksvatten, rening av spillvatten, slamtömning eller hämtning av hushållsavfall, men det kan också handla om något som Vamas är skyldig att göra enligt lagar, förordningar och beslut.

Vattentjänster

Vid tecknande av abonnemang för vattentjänster hos Vamas inhämtar vi personuppgifter från dig som avser namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning, eventuella kontaktuppgifter såsom telefonnummer och/eller e-postadress. Vamas inhämtar sedan uppgifter om din vattenförbrukning i fastigheter med vattenmätare. Ändamålet med hanteringen av personuppgifter är att tillhandahålla vattentjänster till rätt fastighet, fakturera fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare, planera och samordna vattentjänster samt i övrigt följa upp och kontrollera Vamas uppdrag. Vamas lagrar dina personuppgifter under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen.

Återvinningstjänster

Vid tecknande av abonnemang för återvinningstjänster hos Vamas inhämtar vi förutom ovanstående personuppgifter även uppgifter om hämtadress, uppgifter om antal avfallskärl och avfallskärlens storlek, avfallsslag, tömningsfrekvens, eventuell dragväg och hinder. För återvinningstjänster översänder Vamas personuppgifter till den entreprenör som för Vamas räkning har i uppdrag att utföra tömning av avfallskärl. Entreprenören registrerar uppgifter om kärlens RFID-kod (Radio Frekvens Identifiering), koordinater för tömning, körlista och körordning. Information kan även inhämtas angående avvikelser från den beställda avfallstjänsten. Till vissa avvikelser kan fotografi förekomma, för att förtydliga vad avvikelsen rör. Personuppgifterna behandlas också för att planera och samordna avfallshanteringen och i övrigt följa upp och kontrollera Vamas uppdrag. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla avfall- och återvinningstjänster, såsom att hantera tömning av kärl, fakturera abonnenter, hantera kundkontakt t.ex. reklamationer och genomföra kvalitetsuppföljning av de entreprenörer som utför den faktiska avfallshanteringen på uppdrag av Vamas. Dina personuppgifter hanteras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Alla handlingar som kommer in till Vamas är allmänna handlingar och ska bevaras. Ibland finns det personuppgifter i dessa handlingar. Som regel gäller att alla handlingar är offentliga vilket innebär att personuppgifter som förekommer i denna typ av handlingar kan komma att lämnas ut.

Läs mer om offentlighetsprincipen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter i e-post

En del av den e-post som kommer in till Vamas innehåller personuppgifter. E-posten blir normalt en allmän handling som Vamas är skyldig att bevara enligt arkivlagen.

Förfrågan om personuppgifter

Du har alltid rätt att göra en förfrågan till oss om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig och varför vi har dem. Förfrågan är kostnadsfri. Du kan göra din förfrågan genom att skicka ett mail till Vamas dataskyddsombud, dataskyddsombud@vamas.se. Du kan även vända dig till Vamas kundservice på Storgatan 34 i Malung. Vi hjälper dig om du vill ändra felaktiga uppgfiter eller veta vilka uppgifter har om dig. Giltig legitimation ska uppvisas. Vi skapar ett ärende som skickas till Dataskyddsombudet och kontaktar dig när ärendet är färdgbehandlat.

Rättelse av personuppgifter

Om de uppgifter vi har om dig skulle vara felaktiga har du rätt att begära rättelse av dem. I de fall det är möjligt har du även rätt att få dem raderade. Du har även rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Frågor?

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580 eller via
e-post kundservice@vamas.se