Avfallstaxa

Avfallshanteringen i Malung-Sälens kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används. Kommun­fullmäktige tar beslut om taxan varje år. I taxan beskrivs vilka tjänster som Vamas erbjuder.

Vad ingår i avfallsavgiften?

Avfallsavgiften består av en grundavgift och hämtningsavgift samt eventuella tilläggstjänster.

Grundavgift och hämtningsavgift betalas per bostadsenhet.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som baseras på fastighetstyp, om det är ett permanentboende, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet.

Grundavgiften täcker kostnaden för avfallsplanering, administration och service samt drift av återvinningscentralen och transporter av avfall till behandling och återvinning.

För privatkunder ingår det att nyttja återvinningscentralen för avlämning av grovavfall och farligt avfall.

Fritidshus enkel, som inte betalar någon grundavgift, debiteras en kostnad på 100 kronor per besök på våra återvinningscentraler.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften baseras på dina kärls storlek samt hur ofta de töms. Hämtningsavgiften täcker kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet.

Tilläggstjänster

Vamas erbjuder vissa tilläggstjänster som till exempel draghjälp eller extratömning, detta beställer du hos vår kundservice. Läs mer om tilläggstjänster i avfallstaxan

Tips!

När du sorterar ut matavfall, förpackningar och tidningar får du mindre mängd restavfall. Ansöka om att få ditt restavfall hämtat var åttonde vecka istället för var fjärde vecka, på så sätt kan du minska hämtningsavgiften!