Foto: WRS AB

Våtmark för rening av lakvatten i Malung

Vid Malungs återvinningscentral har processen för att etablera en våtmark inletts. Våtmarkens primära roll är att lokalt rena vatten som kommer från Malungs nedlagda deponi samt ytor från Malungs återvinningscentral. Med lokal rening av lakvatten kan vi ersätta dagens lösning där lakvattnet pumpas till Tällbyns reningsverk, se illustration nedan.

Anläggandet av våtmarken påbörjades i mars 2021 och beräknas vara i drift under år 2023. Arbetet sker som en del av sluttäckningen av deponin och utförs av Fortum Waste Solutions AB.

Effektiv rening av kväve

Lakvattnet från Malungs deponi innehåller relativt låga halter av typiska ämnen i lakvatten i jämförelse med andra deponier i Sverige. Våtmarkens främsta funktion är att minska mängden kväve i vattnet. Idag reduceras kväven med cirka 20 %, med våtmarken kommer reningen av kväve att öka till cirka 70 %. Förutom mängden kväve kan våtmarken även minska mängden närsalter, metaller och fosfor.

Utsläpp från våtmarken kommer att regleras via tillstånd och kontroller kommer att göras löpande på vattnets innehåll. Behandlat vatten släpps ut genom Vidmyran och går sedan österut innan det når Hättsjön.

Fördelar för reningsverket

  • Driften av reningsverket förbättras då mindre mängder vatten behöver behandlas
  • Vi får ett renare slam från reningsverk som kan få fler användningsområden

LOVA-bidrag

Vamas har beviljats LOVA -bidrag från Länsstyrelsen för detta projekt. Bidraget är till för att stötta lokala vattenvårdsprojekt för att minska övergödning i Sveriges vattendrag. Summan är på 1,4 miljoner, vilket motsvarar 80 % av den beräknade kostnaden.