Avloppsreningsverk

I Malung-Sälens kommun finns 11 avloppsreningsverk från Yttermalung i söder till Sörsjön i norr. Totalt behandlas omkring 3 miljoner m³ spillvatten årligen vid våra reningsverk, vilket motsvarar 1200 olympiska simbassänger.

Så här renas spillvatten i ett reningsverk

I våra reningsverk renar vi spillvatten från hushåll och verksamheter. För att undvika driftstörningar är det viktigt att du endast spolar ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Föremål som tops, sanitetsskydd, huhållspapper eller snus ska inte spolas ner i avloppet, utan läggs i sopkorgen.

Steg 1 - Mekanisk rening

Spillvattnet passerar först ett rensgaller för att avskilja fast material som toalettpapper och annat som kan förstöra reningsprocessen såsom bindor, tamponger, hår och snus som inte borde spolats ner i toaletten. Därefter leds vattnet genom ett sandfång där sand, kaffesump och andra tyngre partiklar samlas. Det grova skräpet körs sedan vidare till förbränning tillsammans med restavfallet.

Steg 2 - Biologisk rening

Biologisk rening innebär att bakterier, små mikro organismer som lever naturligt i spillvattnet bryter ner organiskt material genom att äta av det för att få energi till att växa och bli fler. Samtidigt hjälper de till att rena vattnet från kväve genom att omvandla det till kvävegas som finns naturligt i luften. Bakterierna behöver även syre därför tillsätts luft i dessa bassänger. Bakterierna får sedan sjunka till botten och vila inför nästa reningssteg.

Steg 3 - Kemisk rening

Vattnet förs nu vidare till den kemiska reningen. Där tillsätts en fällningskemikalie för att rena fosfor ur vattnet. Fällningskemikalien binder ihop med fosforn och sjunker till botten i bassängen som sediment. Sedimentet tas omhand som slam.

Det renade vattnet släpps sedan ut i vattendrag godkänt av Länssstyrelsen.

Slambehandling

Vatten pressas ur slammet för att minska volymen. Det avvattnade slammet transporteras sedan till en extern anläggning där det omvandlas till anläggningsjord.

Visste du att...

Snus är ett av de vanligaste fulspolningarna i Sverige. 1,4 miljarder snusprillor spolas ner i våra toaletter varje år vilket innebär 1100 ton onödig skräp som påfrestar våra reningsverk. Reningsverken är inte heller byggda för att ta hand om det farliga ämnet kadmium som finns i snus vilket leder till att det kan hamna i naturen. Naturen i sin tur kan inte bryta ner kadmium som blir giftigt för mikroorganismer och medför störningar i vårt ekosystem.