Nytt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Gusjösätern

I april 2023 beslutade kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun att anta förslaget till nytt verksamhetsområde för kommunalt dricks- och spillvatten för Gusjösätern.

Varför kommunalt dricks- och spillvatten?

Det är kommunens ambition att säkerställa att så många som möjligt får en god VA-försörjning och att kommunalt dricks- och spillvatten blir så kostnadseffektivt som möjligt. I VA-planen som kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun har antagit finns en utbyggnadsplan för kommunalt dricks- och spillvatten där Gusjösätern är ett prioriterat område.

VA-planen i sin helhet finns att ta del av på Malung-Sälens kommuns webbplats.

Måste alla ansluta sig?

Alla hushåll inom verksamhetsområdet måste betala anläggningssavgift i samband med att vi gräver ledningar fram till din tomtgräns. Det gäller oavsett om du kopplar in dig på det allmänna VA-ledningsnätet eller inte. Ingen skillnad görs mellan hus för åretruntboende, fritidshus, avstyckade fastigheter, tomträtter eller arrendetomter.

Aktuellt

Projektering pågår och beräknas vara klar i mitten av januari 2024. När projekteringen är klar inleds upphandling av entreprenör. Upphandlingen sker enligt lagen om offentlig upphandling (LUF) och beräknas pågå till och med april 2024.

När upphandlingen är klar påbörjas entreprenadarbetet.

Vad är ett verksamhetsområde?

Inom ett verksamhetsområde har kommunen skyldighet att tillhandahålla dricks- och eller spillvatten och hushållen har skyldighet att ansluta sig. Det är kommunfullmäktige i kommunen som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde.

Definitionen på verksamhetsområde är följande: ”Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning”.

Vad är en allmän VA-anläggning?

Allmän VA-anläggning innebär att dricks och spillvattenanläggningen ägs av kommunen eller ett kommunalägt bolag, VA-bolaget.

Några fördelar med en allmän VA-anläggning:

  • Drift och underhåll sköts av kommunen eller det kommunala VA-bolaget
  • Bra kvalitet på dricksvattnet
  • På lång sikt mer ekonomiskt
  • Höjer värdet på fastigheten
  • Minskad miljöpåverkan, till exempel renare badvatten i närområdet