30 december 2022

Nya taxor 2023

Den 19 december 2022 beslutade kommunfullmäktige om nya taxor för 2023. VA-taxan höjs med 10 procent och avfallstaxan som är konstruerad för att styra mot mer sortering och bättre miljö, höjs med i snitt 10 procent. De nya taxorna börjar gälla från den 1 januari 2023.

Vattentjänster

Inom vattentjänster är det framför allt kostnader inom el som påverkar avgiftshöjningen då dricks- samt spillvattenanläggningarna är elintensiva. Stigande räntor kommer också ha en stor påverkan framöver då dricks- och spillvatten är en verksamhet med stora investeringar och investeringsbehov.

Återvinningstjänster

En orsak till höjningen av avgifter inom återvinningstjänster är ökade kostnader för utsläppsrätter för förbränning av restavfall. Avfallet transporteras och förbränns i Mora. Osorterat avfall kostar mer att ta hand om och det fyller upp ditt kärl snabbt. För att minska kostnaderna för utsläppsrätter kan alla enkelt hjälpas åt genom att sortera sitt avfall. Ju mindre felsorterat avfall desto mindre förbränningskostnader och mindre transportkostnader.

Vamas uppdrag

Vamas har ett långsiktigt och viktigt uppdrag med stora investeringsbehov, därför måste avgifterna också anpassas efter de kostnader och aktuella förutsättningar som vi har.Verksamheten finansieras helt och hållet med avgifter, inga skattemedel får användas. Bolaget får heller inte gå med vinst. Det som kunderna betalar i avgifter går till att producera och leverera dricksvatten, rena spillvatten, underhålla det kommunala ledningsnätet, drift av återvinningscentraler, hämtning, transporter och behandling av avfall.

För att hålla nere kostnaderna jobbar vi med att se över arbetssätt och prioriteringar, reducera resor, optimera transporter och tänka smart kring vår elkonsumtion. Vi arbetar hela tiden med besparings- och effektiviseringsåtgärder, stora som små för att kunna behålla den service vi har till våra kunder.