Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område med en dricksvattentäkt som länsstyrelsen eller kommunen beslutat att skydda. Tillgången på rent vatten är en av våra viktigaste naturresurser, därför ges vatten ett skydd i lagar och föreskrifter.

Skyddszoner

Vattenskyddsområden består ofta av olika skyddszoner. Kraven på boende och verksamheter i området kan variera beroende av vilken zon de befinner sig i och kraven är högre desto närmare vattentäkten en fastighet är placerad.

Vattenskyddsområden i Malung-Sälens kommun

 • Biskopsbyn, Västra Ärnäs
 • Fiskarheden
 • Hemfjällstangen
 • Ivallbäcken, Sälen
 • Lima Åkra
 • Malungsfors
 • Risätra
 • Sälens by
 • Sälfjällstangen
 • Tandådalen
 • Torgås
 • Utsjö
 • Vörderås
 • Yttermalung
 • Öje

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets karta över skyddad natur visar bland annat vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige. I kartan hittar du även information för respektive område.

Till Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde

Det finns särskilda bestämmelser för att minska risken att vattnet förorenas av till exempel olja eller avloppsutsläpp. Därför har varje vattenskyddsområde skyddsföreskrifter, som talar om vad som gäller inom området. Vissa saker kan vara förbjudna, medan andra saker kräver tillstånd eller anmälan hos kommunens Miljönämnd. Exempel på vad som regleras i skyddföreskrifter kan vara:

 • Hantering av skadliga ämnen som olja och diesel
 • Väghållning, byggande, drift och underhåll av vägar
 • Spillvatten och avfallshantering
 • Hantering och spridning av bekämpningsmedel
 • Jordbruk och skogsbruk
 • Schaktning och täkter
 • Energianläggningar, till exempel jord- och bergvärme
 • Transport av farligt gods

Vid olycka

Om en olycka inträffar i ett vattenskyddsområde och det finns risk för utsläpp av förorenade ämnen ska du genast ringa SOS alarm 112. Det kan vara en trafikolycka där diesel eller olja läcker ut från fordonen.