Vamas värdegrund

Stolthet

Våra verksamheter är grundläggande i samhället och gör skillnad i människors vardag.
Vi ska därför känna stolthet för vad vi gör och för vad vi har åstadkommit. Vi ska känna
motivation för att göra ett bra arbete och vara en god kollega. Vi ska vara lojala mot varandra
och mot Vamas, den organisation som vi tillsammans skapar och utvecklar.

Trygghet

Vi ska hålla en hög servicenivå och känna oss trygga i våra arbetsroller. Vi ska ha rätt
kompetens och resurser för att leverera våra tjänster på ett professionellt sätt. Vi ska ha
högt i tak och vara öppna mot varandra men också utanför organisationens väggar med
vad vi gör och vad vi arbetar för. På Vamas ska vi behandla varandra med respekt oavsett
vem vi är eller var vi kommer ifrån.

Miljö och hållbarhet

Med miljö och hållbarhet i fokus arbetar vi kontinuerligt med att öka vår medvetenhet,
förbättra våra verksamheter och finna en god balans mellan de ekonomiska, miljömässiga
och sociala dimensionerna. Vi strävar efter att inspirera samhället till en mer hållbar
vardag. Vår målsättning är att det ska vara lätt att göra rätt.