27 januari 2022

Samråd för Tandådalens vattentäkt

Samråd för Tandådalens vattentäkt enligt 6 kap. 25§§ miljöbalken (1998:808)

Vamas planerar att ansöka om ett ökat uttag ur Tandådalens vattentäkt.

Det finns idag en vattendom som reglerar hur mycket grundvatten Vamas får ta ur vattentäkten. Anledningen till att ett nytt tillstånd söks är ett ökat vattenbehov samt för att öka säkerheten för vattenförsörjningen långsiktigt. Vamas har låtit genomföra grundvattenutredningar i och kring Tandådalens vattentäkt vilka presenteras i samrådsunderlaget.

Vad innebär ett samråd?

Ett samråd innebär att Vamas först måste samråda med Länsstyrelsen samt särskild berörda. Fastighetsägare som sakägare får chansen att granska och tycka till om den planerade åtgärden. Berörda fastighetsägare får information per post. I brevet framgår hur man skickar in sina synpunkter.

Vad händer sen?

Inkomna synpunkter kommer att beaktas, bedömas och sammanställas i en samrådsredogörelse som är en del av tillståndsansökan. Ansökan om tillstånd skicka in till Mark och Miljödomstolen, och kommer av dem kungöras i ortspress.

Här kan du ta del av samrådsunderlag Tandådalen Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Hur skickar jag in mina synpunkter?

Framför synpunkter skriftligen till Vamas via Lisa Risby, Sweco Sverige AB, senast den 4 mars 2022.

e-post: lisa.risby@sweco.se

Post: Sweco Sverige AB, Södra Mariegatan 18 E, 791 19 FALUN