10 maj 2023 till 28 juni 2024 kl. 00.00-00.00

Förnyelse av VA-ledningsnät i Vörderås

Med miltals av ledningar under marken finns ständigt behov av att underhålla och bygga ut dessa. Under september månad kommer vi att byta ut delar av vatten- och spillvattenledningar i Vörderås. Arbetet är nödvändigt för att undvika driftstörningar då ledningarna är gamla, samt för att möjliggöra att vi kan koppla bort det gamla vattenverket i området.

Berört område: Vörderås

Påbörjas: September 2023

Åtgärdat: December 2023

Mer information om arbetet

Uppdatering 2023-12-01

Arbetet är nu klart. Nu återstår en del återställning som sker våren 2024.

Uppdatering 2023-11-14
Alla berörda fastigheter har kopplats på det nya VA-nätet och vi har påbörjat arbete med att återställa marken i området.

Uppdatering 2023-09-21
Arbetet med att byta ut ledningarna påbörjas i september och beräknas slutföras under hösten 2023. Under arbetets gång fungerar det befintliga VA-ledningsnätet som vanligt. Vi räknar dock med att behöva stänga av vattnet till hela Vörderås under två tillfällen, förhoppningsvis bara någon timme. Berörda fastigheter får information i samband med eventuell driftstörning.

Framkomlighet
Viss begränsning av framkomligheten på riksväg 66 kommer att förekomma, framförallt under oktober. Detta är på grund av säkerhetsskäl för både trafikanter och våra entreprenörer. Visa gärna hänsyn och håll en lägre hastighet förbi arbetsplatsen.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80