10 maj 2023 till 28 juni 2024 kl. 00.00-00.00

Förnyelse av VA-ledningsnät i Buheden

Med miltals av ledningar under marken finns ständigt behov av att underhålla och bygga ut dessa. Under sommaren kommer Buheden att få nya dricks- och spillvattenledningar. Arbetet är nödvändigt för att undvika driftstörningar då ledningarna är gamla.

Berört område: Buheden

Påbörjas: Den 10 maj 2023

Åtgärdat: December 2023

Mer information om arbetet

Arbetet med att byta ut ledningarna påbörjas i maj och beräknas slutföras under hösten 2023. Under arbetets gång fungerar det befintliga VA-ledningsnätet som vanligt och vi räknar enbart med korta avbrott i vattenleveransen då vi kopplar på enskilda fastigheter till den nya vattenledningen. Berörda fastigheter får information i samband med eventuell driftstörning.

Innan arbetet påbörjas kommer fastighetsbesiktning att utföras av konsultföretaget Dala vibrationskonsult.

Framkomlighet
Framkomligheten kommer att vara begränsad i området under arbetstiden men vi hoppas kunna lösa detta löpande i samråd med berörda fastighetsägare.

Sophämtningen kommer att ske enligt ordinarie hämtningsdag men vid två tillfälliga platser som vi anordnat då sopbilen får svårt att ta sig in på området.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80