Avfall från verksamheter

I en verksamhet uppstår flera olika typer av avfall oavsett vilken verksamhet du bedriver, om det är restaurang, butik eller industri. Det kan vara fett från restauranger, farligt avfall som spillolja, kemikalier och färgrester. I en verksamhet uppstår även hushållsavfall, mat- och restavfall som Vamas ansvarar för att hämta och behandla.

Hushållsavfall från verksamheter

Hushållsavfall från verksamheter uppstår av att människor använder eller vistas i byggnader, anläggningar och lokaler där verksamhet bedrivs. Exempel på hushållsavfall från verksamheter är matavfall från restauranger och storkök, restavfall i form av städsopor från toaletter och personalutrymmen.

Latrin och slam räknas också som hushållsavfall.

Det är kommunen som ansvarar för hämting och hantering av hushållsavfall.

Matavfall lägger du i bruna matavfallspåsar och sen i det bruna kärlet. Sopbilen kommer och hämtar ditt matavfall minst varannan vecka eller enligt avtal. Kärl och matavfallspåsar finns att köpa på Malungs återvinningscentral.

Restavfall är det avfall som uppstår i personalutrymmen,kontor och toaletter och är till exempel disktrasor, diskborste, snus och städsopor. Restavfall läggs i kärl eller container. Hämtning sker enligt avtal.

Verksamhetsavfall

Som företagare ansvarar du för ditt verksamhetsavfall, hur det tas om hand och transporteras bort. Du kan även anlita privata entreprenörer som hämtar verksamhetsavfall vid din verksamhet. Vid våra återvinningscentraler tar vi emot verksamhetsavfall mot en avgift. När du besöker våra återvinningscentraler är det viktigt att du som företagare anmäler ditt besök. Du ska fylla i blanketten Anmälan om avlämning av avfall vid återvinningscentral och lämna blanketten till personalen vid ditt besök. Om du lämnar farligt avfall måste du även ha med dig dokumentation för rapportering av farligt avfall.

Till blanketten - Anmälan om avlämning av avfall vid återvinningscentral

Till prislista verksamhetsavfall

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar av olika slag går under producentansvar och ligger utanför det kommunala ansvaret. Du som verksamhet kan anlita en avfallsentreprenör som hämtar tidningar och förpackningar av papper, plast, glas och metall. Det är endast är privata hushåll som får lämna sina förpackningar och tidningar på FTI:s återvinningsstationer och på våra återvinningscentraler.

Farligt avfall

Farligt avfall från verksamheter är exempelvis små-elektronik, kemikalier, batterier, spillolja, färgrester, lösningsmedel, hårspray, asbest och eternit. Alla verksamheter är skyldiga att rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverket. Det är viktigt att farligt avfall sorteras och förpackas var för sig, vid felaktig hantering kan det orsaka skada på både människor och miljön. Farligt avfall kan även hämtas vid din verksamheten av andra entreprenörer.

Läs mer om farligt avfall

Läs mer om rapportering och spårbarhet av farligt avfall

Fett

Fett får inte hällas ut i avloppet eftersom det kan orsaka stopp i både din egen fastighet och i kommunens avloppsledningsnät. Har du en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang eller storkök, måste det finnas en fettavskiljare installerad. Frityrfett och stekolja ska samlas upp för återvinning. En entreprenör som samlar in och återvinner använt matfett och frityrolja är Svensk Fettåtervinning.

Till Svensk Fettåtervinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grovavfall

Verksamheter får lämna sitt grovavfall på återvinningscentralerna mot en avgift. Exempel på grovavfall är trasiga möbler, verktyg, träavfall, vitvaror och avfall till deponi. Som verksamhetsutövare är det viktigt att du anmäler ditt besök till personalen och fyller i blanketten Anmälan om avlämning av avfall vid återvinningscentral.