Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden är till för att skydda våra vattentäkter mot förorening, så att både vi och framtida generationer ska kunna dricka ett rent och bra vatten.

16567659-vattenskyddsomrade.jpg

Vamas arbetar med att se över gamla och säkra nya vattenskyddsområden runt våra vattentäkter, alltså källan till dricksvattnet. Många av vattenskyddsområdena är gamla och behöver omarbetas för att ge vattnet ett bättre skydd.


Hur skyddas vattnet?
För att minska risken att vattnet förorenas av t.ex. olja eller avloppsutsläpp har varje vattenskyddsområde särskilda bestämmelser (skyddsföreskifter) som talar om vad som gäller inom området. Vissa saker kan vara förbjudet, medan andra saker kräver tillstånd eller anmälan hos kommunens miljönämnd.

Som fastighetsägare eller verksam inom ett vattenskyddsområde är det viktigt att känna till bestämmelserna och vara extra försiktig med det som kan förorena vattnet eller marken.

I skyddsföreskrifterna regleras bland annat:
• Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter
• Etablering av verksamheter inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
• Väghållning
• Avloppsvatten- och avfallshantering
• Hantering och spridning av bekämpningsmedel
• Jordbruk och skogsbruk
• Schaktning och täktverksamhet
• Energianläggningar

Ett vattenskyddsområde är indelat i olika zoner efter hur stort skyddsbehovet är. Bestämmelserna är i sin tur anpassade efter zonerna för att ge vattnet tillräckligt skydd utan att vara hårdare än nödvändigt. Bestämmelserna är strängast i zonen närmast vattentäkten. Har du specifika frågor kring en viss fastighet, t.ex. vilken skyddszon den ligger i, är du välkommen att kontakta våran kundservice. Kontaktuppgifter hittar du i spalten till höger.


Olycka
Om en olycka inträffar i ett vattenskyddsområde och det finns risk för läckage eller annan typ av förorening ska du genast ringa SOS Alarm 112.

Kommunala vattenskyddsområden
Det finns vattenskyddsområden för 15 av de kommunala vattentäkterna. Förutom skyddsföreskrifterna finns det annan lagstiftning som gäller för att skydda vattnet. Det kan därför finnas andra, hårdare krav än vad som står i skyddsföreskrifterna.


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se


Vattenskyddsområden

Malungsfors

Utsjö

Biskopsbyn Västra Ärnas

Fiskarheden

Hemfjällstangen

Ivallbäcken Sälen

Lima Åkra

Risätra

Sälens by

Sälfjällstangen

Tandådalen

Torgås

Öje

Vörderås

Yttermalung


Fler vattenskyddsområden publiceras när föreskrifterna reviderats.