AvloppsreningsverkDet du spolar ner i avloppet renar vi i våra reningsverk. Genom 13 avloppsreningsverk placerade från Yttermalung till Sörsjön renar vi ditt spillvatten.

Avloppsreningsverken syftar till att rena spillvatten från fasta partiklar och näringsämnen som kan leda till övergödning innan det släpps ut i en recipient (utsläppspunkt, vanligtvis en älv eller en å). Reningsverken har inte förmåga att rena spillvatten från metaller och diverse kemikalier samt läkemedel. Tänk därför på vad du slänger i avloppet. 


Det här får du spola ner i avloppet

I en toalett får endast bajs, kiss och toalettpapper spolas ned. Fasta föremål som tops, sanitetsskydd eller strumpbyxor ska alltså inte spolas ner i avloppet. Avfallet ska istället slängas till brännbart eftersom dessa fasta föremål kan orsaka stopp i pumpar och rör med utsläpp av orenat spillvatten som följd.

Färgrester och överbliven lacknafta, lösningsmedel, motorolja och andra kemikalier är farligt avfall och det lämnar du till din återvinningscentral. 


Så här fungerar ett avloppsreningsverk

I ett konventionellt avloppsreningsverk behandlas vattnet i flera steg, traditionellt med mekanisk-, biologiskt - och kemiskt reningssteg. Vilka reningssteg som finns för avloppsreningsverken som Vamas ansvarar över presenteras under respektive reningsverk. Mindre reningsverk har oftast inte lika många reningssteg. 


1. Mekanisk rening

Avloppsvattnet passerar rensgaller för att avskilja fast material (trasor, hår, tops, bindor, toalettpapper med mera). Därefter leds vattnet genom ett sandfång där sand, kaffesump och andra tyngre partiklar samlas.


2. Kemisk rening

Avskiljning av fosfor sker oftast kemiskt genom att tillsätta fällningskemikalie som reagerar med fosforn och bildar flockar.   Därefter sjunker flockarna till botten i sedimenteringsbassängar och bildar slam. Slammet skrapas sedan ihop och pumpas bort till en särskild slambehandling. Förutom att fosforn avlägsnas binds även organiskt material.3. Biologisk rening

Debiologiska behandlingen syftar till att avlägsna syreförbrukande material i avloppsvattnet, främst organiska ämnen, men även kväve och fosfor, genom naturlig nedbrytning. Det sker genom att bakterier och andra syreförbrukande mikroorganismer använder dessa ämnen i vattnet som mat. För att syresätta vattnet tillsätts luft med hjälp av blåsmaskiner.
Kontakt

Kundservice

0280- 185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se