Etapp 4 Renvägen

Fjärde etappen i VA-utbyggnad Flatfjället är Renvägen.
Nedan kan du ta del av information och nyheter löpande genom projektets gång.

Vamas utför entreprenaden i egen regi tillsammans med KEWAB som är den entreprenör vi har ramavtal med.

Kontaktpersonen för området är Mårten Sundström.


Uppdaterat 2020-09-11

Grävarbete på Renvägen som ingår i etapp-4 är nu avslutade. Innan vinterns ankomst pågår arbetet med att återställa vägar och diken i området.

Det nya vattenledningsnätet är trycksatt och i drift, detsamma gäller för avloppsledningar och pumpstation. Vilket betyder att det nu är möjligt att ansluta mot förbindelsepunkten för fastigheter.

Meddela Vamas kundservice vid anslutning

Efter att fastigheten är ansluten till det nya kommunala VA-ledningsnätet återstår bara att meddela vår kundservice att det är gjort samt beställa sluttömning och rengöring av den enskilda avloppsanläggningen.Uppdaterat 2020-06-11


Arbetet har nu återupptagits med grävning för vatten och avlopp på Renvägen. Det har torkat upp bra efter snösmältningen och förutsättningarna är goda. Vi planerar att arbetet på själva Renvägen ska vara färdigt vecka 28-29, se bild nedan. Därefter blir det semesteruppehåll på tre veckor. Den sista delen från stickvägen mot sydost är planerad att byggas efter semestern.

I största delen av området är det möjligt från vecka 30 att planera arbeten på den egen fastighet med anslutning till det nya ledningsnätet.

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet för de som har stugor vid stickvägarna längs Renvägen. Viss störning i vattenleveranserna kan också förekomma. Vi vill även be er iaktta försiktighet då ni rör er i området då tung byggtrafik förekommer på arbetsplatsen. Det är heller inte tillåtet att vistas inom avgränsat område i anslutning till öppen schakt.

Vi försöker utföra arbetet med så lindrig påverkan som möjligt för er boende och hoppas ni har överseende med de begränsningar det medför.

Oversikt_Renvagen_2020.jpgUppdaterat 2019-09-12

Nedan kan ni ta del av en uppdaterad tidplan för etapp 4, Renvägen

Tidplan etapp 4


Uppdaterat 2019-08-20

Arbetet med utbyggnad av kommunalt VA på Renvägen påbörjades förra veckan. Viss störning i vattenleveransen kan förekomma då vattnet kommer att stängas av till och från under arbetstid.

Vi vill även be er iaktta försiktighet då ni rör er i området då tung byggtrafik förekommer på arbetsplatsen.Uppdaterat 2019-06-27

Arbetena i området är planerade att påbörjas den 5:e augusti och pågår sedan tills början av december. I den bifogade tidsplanen får ni en veckoindelad översikt på vart i området som arbetena pågår.
Tidsplanen kan dock komma att revideras under tiden för arbetet, en uppdaterad version läggs då upp här på hemsidan.

Under tiden kan det vara begränsad framkomlighet då tung byggtrafik och andra faror förekomma på området. Vi vill därför be er iaktta försiktighet då ni rör er i området.

I samband med schaktning och förläggning av VA-ledningar utförs också en samförläggning av markförlagd optokanalisation. Vid frågor kring fiberanslutning från Telia kan ni kontakta AKEA kundtjänst Sälen:
kundtjänst.salen@akeab.se

Nedan hittar ni tidsplanen som kan komma att revideras under arbetets gång.

Tidsplan


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15
kundservice@vamas.se

Mårten Sundström
Projektledare vattentjänster
0280-185 86
marten.sundstrom@vamas.se