Vanliga frågor och svar om slamhantering

 

Vad ingår i avgiften för slamhanteringen? 

Slamhanteringen är inte skattefinansierad utan styrs av den slamtömningstaxa som kommunfullmäktige beslutar. Taxan som du finner i menyn till vänster är uppdelad utefter vilken typ av tjänst som Vamas erbjuder, tömning enligt turlista, budning, övriga tjänster eller akuttömning.


Slamtömningstaxan täcker kostnader för:


1. Tömning av följande anläggningar:

a) Slamavskiljare

b) Sluten tank

c) Minireningsverk

d) Fettavskiljare

e) Omhändertagande av fosforfälla     

2. Transport av avfallet för förbehandling till avloppsreningsverk

3. Avvattning vid avloppsreningsverk

4. Behandling av slammet i form av kompostering

5. Avfallsplanering & information

6. Miljö-& hållbarhetsarbete

7. Administration & kundservice

 

Vanliga frågor och svar om avgift för slamtömning

Varför ska man betala en slamtömningsavgift?

Hämtningsavgift debiteras för att du som kund ska få ditt slam eller fett hämtat. Avgiften täcker kostnaden för det som ingår för att tömning ska vara möjlig.

Slam från enskilda avloppsanläggningar och fett från restauranger är ett så kallat hushållsliknande avfall. Vamas är på uppdrag av Malung-Sälens kommun skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. Att tömma en anläggning på slam eller fett innebär kostnader för exempelvis administrativt arbete, planering, slamtömningsfordon, chaufförer, transport och behandling. För detta är alla fastighetsägare skyldiga att betala en avgift enligt fastställd taxa.  

Är slamtömningsavgiften speciellt för Malung-Sälens kommun?

Nej, slamtömningsavgiften är inte speciellt för Malung-Sälens kommun. Det är en avgift som tas in av alla som omfattas av renhållningsskyldighet i Sverige. Slamtömningsavgiften är uppbyggd på självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras i Kommunallagen. Det vill säga att den som innehar ett avfall är skyldig att bekosta hanteringen för detta. Slamtömningstaxan är vidare anpassad så att kostnaden motsvarar de tjänster som erbjuds.

Varför har taxan för slam höjts för 2017?

Avgiften för slamtömning har varit oförändrad sedan 2013. Hanteringen av slam och fett har förändrats i och med att lagkraven skärpts. Hantering av slam och fett genererar en högre kostnad som påförs avgiften. För att uppfylla kravet på självkostnadsprincipen, det vill säga att kostnaden motsvarar de tjänster som utförs, är en höjning av avgiften för slamtömning nödvändig.

Om jag inte använder mitt hus behöver jag då tömma min anläggning?

Om ingen kommer att vistas i huset och inget slam kommer att uppkomma eller hämtas, kan man ansöka om uppehåll i hämtning av slam. Anmälan görs till Miljönämnden på särskild blankett  Förutsättningen för att bli beviljad uppehåll är att fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period av minst ett år. Slamavskiljaren ska vara tömd innan uppehåll i slamtömning beviljas.

Om jag använder mitt hus i låg grad hur ofta behöver jag då tömma min anläggning?

Din tömningsfrekvens finns angivet i det godkännande Miljönämnden gett för din anläggning. Intervall för tömning finns fastställd i Malung-Sälens kommuns Avfallsföreskrifter. Följande intervall gäller i vår kommun.

- Hämtning av slam från slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år.

- Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år.

- Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år.

Du som fastighetsägare är alltid skyldig att säkerställa att tömning sker utefter behov. Om din bostad nyttjas i hög grad kan det vara aktuellt med tätare tömningsintervaller

Om bostaden nyttjas i låg grad och tömning kan ske med glesare intervall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall. Detta görs också till Miljönämnden via följande blankett.

Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall är det avfall som uppkommer där människor vistas, ex i hemmet och i lunchrum och personalutrymmen på arbetsplatser. Typer av avfall; restavfall och matavfall, slam, fett, grovsopor, el-avfall, kyl & frys, vitvaror, förpackningar, well-papp, tidningar, glas, metall, plast, farligt avfall, ej återvinningsbart avfall.

Vad är Vamas ansvar när det gäller slamtömning?

Vamas är det bolag som på uppdrag av Malung-Sälens kommun ansvarar för att tömma fett och slam i kommunen, och se till att avfallet återvinns eller behandlas på miljömässigt rätt sätt.

Vad är fastighetsägarens ansvar när det gäller slamhanteringen?

Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla sig upprättad om vilka lagar och regler som gäller kring hantering av avfall som slam och fett. Fastighetsägaren ansvarar bland annat för att tömning utförs enligt rätt intervall, att anläggningen är utmärkt och tillgänglig. Mer information finner du i Avfallsföreskriften 12 §.  

Hur ofta behöver jag tömma min fettavskiljare?

Enligt standard ska en fettavskiljare tömmas en gånger i månaden. Glesare intervall kan godkännas av Vamas. En bedömning görs från fall till fall. Användande samt tillförsel av fett till avskiljaren ligger till grund för vilken tömningsfrekvens som ska gälla. 

Vad gör jag om min anläggning är full av slam eller fett och tömning behöver genomföras omgående?

Beställ extra tömning mot en avgift genom att kontakta kundservice på kundservice@vamas.se eller på 0280-185 80.

Vid kvällar och helgdagar kontaktar du jouren på telefonnummer 020-333 363.


Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor! Annars är du välkommen att kontakta vår kundservice.


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15
kundservice@vamas.se