Frågor och svar om insamling av hushållsavfall i Egen regi

Vad innebär insamling av hushållsavfall i egen regi?

En majoritet av landets kommuner/kommunala bolag driver återvinningscentralerna i egen regi. Det vill säga att personalen är direkt anställda av kommunen/bolaget och driften samordnas direkt inom organisationen. I Malung-Sälens kommun drivs samtliga återvinningscentraler i egen regi. Återvinningscentralerna är en del i det kommunala ansvaret för insamling av hushållsavfall.

Insamling av mat- och restavfall sker genom avfallsfordon. En majoritet av kommuner/kommunala bolag köper denna tjänst från en entreprenör. Det innebär att entreprenören har en transportledare, en fordonspark och fordonsförare som helt ligger inom entreprenörens organisation och ansvar. Många kommuner/kommunala bolag har även insamling av mat- och restavfall i egen regi. En trend man idag kan se är att fler kommuner/kommunala bolag går från entreprenad till egen regi.

Exempel på andra kommuner/kommunala bolag som har egna avfallsfordon och insamling av kärlavfall i egen regi är, Falu Energi och Vatten AB, Borlänge Energi AB, Wessmanbarken AB och Filipstads kommun.

Varför vill Vamas driva insamling av mat- och restavfall via egen regi?

Återvinningscentralerna i kommunen har drivits i egen regi under lång tid och Vamas har goda erfarenheter av att bedriva avfallshantering i egen regi. I jämförande undersökningar kring kundnöjdhet mellan kommuner i landet visar resultatet att kommuner/kommunala bolag som har egna avfallsfordon för insamling har en högre nöjdhet bland sina kunder än de kommuner/kommunala bolag som har detta på entreprenad.

De fördelar som varit avgörande för egen regi för insamling av mat- och restavfall i denna kommun är:

  • Större utrymme för flexibilitet: genom att fordon och fordonsförare finns inom den egna organisationen är det mycket lättare att genomföra förändringar som tillkommer till följd av förändrade lagkrav, kommunala mål eller önskemål från kunder.
  • Fordonsförare och transportledare inom den egna organisationen: genom att fordonsföraren och transportledare är medarbetare inom Vamas kommer vi arbeta utifrån samma målbild.  Kommunikationen kommer att förenklas och så även uppföljning av utförda tjänster.

Den huvudsakliga ambitionen med att övergå till egen regi för insamling av kärlavfall är för att förbättra servicen gentemot våra kunder.

Kommer det bli dyrare för mig som kund?

Att Vamas kommer ha egna avfallsfordon, fordonsförare och transportledare innebär inte att det kommer bli dyrare för dig som kund.

Vamas bedrivs helt utifrån avgifter som varje kund får betala för de tjänster Vamas utför. Det innebär att avfallshanteringen inte är skattefinansierad.

Jämförelser har genomförts avseende kostnader mellan kommuner/kommunala bolag som har insamling i egen regi jämfört med de som har insamlingen på entreprenad. Det har visat sig att kostnaden bli något lägre för de kommuner/kommunala bolag som driver insamlingen i egen regi. Den utredning som Vamas genomfört för egen regi i Malung-Sälens kommun visar samma resultat.

Kommer det bli billigare för mig som kund?

Vamas arbetar hela tiden med syfte att utföra det kommunala uppdraget så kostnadseffektivt som möjligt. Avfallshanteringen är starkt reglerad av lagar, förordningar och föreskrifter. Uppdraget som Vamas har ska genomföras så att dessa tas i beaktning samtidigt som kundens intresse ska leda vårt arbete.

Den utredning som Vamas genomfört visar att kostnaden för att ha egna avfallsfordon, fordonsförare och transportledare kommer bli något lägre än det Vamas betalar idag till entreprenören som har upphandlats. Utredningen som genomförts visar inte att skillnaderna är i den omfattningen att en sänkning av avgifterna ska genomföras.

Vad innebär offentlig upphandling?

När en offentlig verksamhet ska köpa en vara eller tjänst måste en offentlig upphandling genomföras. Det innebär att den offentliga verksamhet som ska köpa en vara eller tjänst måste ge möjlighet för alla företag att lämna ett anbud (pris) på varan eller tjänsten.

Vid en offentlig upphandling ställer den offentliga verksamheten olika krav som företaget måste uppfylla. I regel går det till så att om flera företag uppfyller samtliga krav vinner det företag som lämnat det lägsta priset.

Varför kan Vamas inte bara anlita en av våra lokala entreprenörer?

Vamas är en offentlig verksamhet så vi måste ge möjlighet för alla företag att lämna ett pris för den tjänsten vi vill köpa. Om Vamas skulle välja att även fortsättningsvis ha insamlingen av mat- och restavfall på entreprenad skulle en ny upphandling behöva genomföras. Det innebär att företag som är verksamma i hela världen har möjlighet att lämna ett pris för tjänsten.

Om en offentlig verksamhet skulle genomföra ett köp av vara eller tjänst utan att en upphandling genomförts bryter man mot Lagen om Offentlig Upphandling.


Behöver Vamas inte genomföra upphandling när de själv tar över insamlingen av mat- och restavfall i egen regi?

Vamas måste fortfarande följa lagen om offentlig upphandling. Alla inköp av varor och tjänster som sker behöver upphandlas. Men istället för att upphandla en entreprenör så kommer Vamas genomföra upphandling för bland annat avfallsfordon och olika typer av behållare för avfallsinsamling.

Transport av mat- och restavfall till behandlingsanläggning kommer även fortsättningsvis att ske via entreprenad. Detta innebär att en upphandling för detta kommer att genomföras och alla företag som är intresserade att åta sig uppdraget har möjlighet att lämna pris för detta.


Får Vamas verkligen bedriva insamling av mat- och restavfall i egen regi?

Ja. Det finns ingen lag som säger att Vamas måste anlita en entreprenad för att utföra denna typ av tjänst. Malung-Sälens kommun har enligt gällande lagkrav skyldighet att samla in hushållsavfall i den egna kommunen. I vilken form detta sker i avgörs av det kommunala bolagets styrelse.

Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se