Frågor och svar om avgifter

För en bra avfallshantering krävs personal, samordning och planering.

Vamas genomför hämtning av ditt restavfall och matavfall som du slänger i behållare som töms i anslutning eller i närheten där du bor. Vi tar också emot ditt grovavfall och farliga avfall på återvinningscentralerna i Malung, Lima och på Sälfjället.

Malung-Sälens kommun har gett Vamas i uppdrag att utföra insamlingen av ditt avfall som uppstår i hushållet. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att kostnaden för hanteringen av avfallet ska bekostas av den som kan använda sig av de tjänster Vamas tillhandahåller.

Läs mer om kommunens avfallsordning här.


Avgifter och taxor

Vem bestämmer avfallstaxa?

Det är Kommunfullmäktige som fattar beslut om vilka avgifter som ska gälla för avfallshanteringen av hushållsavfall och avfall jämförligt med hushåll i Malung-Sälens kommun. Vamas tar fram ett förslag till avfallstaxa till Kommunfullmäktige. Avgifterna föreslås utifrån vilka kostnader Vamas har för att genomföra insamling, transport av avfall, behandling av avfall samt planering och service till kunder. Avgifterna baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen.

Vad innebär självkostnadsprincipen?

Hanteringen av hushållsavfall bekostas helt och hållet av avfallsavgiften, utan något stöd från skattemedlen. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som erbjuds.

Vad innebär likställighetsprincipen?

Insamlingen och renhållningsavgiften ska utformas så att alla invånare behandlas på ett likställigt sätt.

Vilka är de största förändringarna som gjort i det nya förslaget?

Huvudsaklig förändring i den nya taxan är att fritidshus har delats upp i två kategorier Fritidshus enkel och Fritidshus standard för att skapa en rättvis indelning i en kommun med stor variation på fritidshusen.

Fritidshus enkel – Bostadsenheter inom denna kategori saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av avloppsvatten.

Fritidshus standard – Bostadsenheter inom denna kategori är fritidshus med indraget vatten och/eller anläggning för rening av avloppsvatten, egen eller kommunal.

Sortera mera och minska dina avgifter
För att uppmuntra till ökad sortering av matavfall och förpackningar har kommunfullmäktige beslutat om en miljöstyrande taxa. Detta gäller dig som har privata avfallskärl vid din fastighet.

Syftet med miljöstyrande taxa är att man ska tjäna på att sortera ut matavfall och förpackningar (plast, metall, papper, färgat och ofärgat glas) och tidningar.
Om du sorterar ut matavfall och förpackningar får du mindre mängd brännbart restavfall och du kan ansöka om att få ditt restavfall hämtat var 8:e vecka istället för var 4:e vecka. På så sätt kan du minska din hämtningsavgift.


Grundavgift

Varför ska jag betala grundavgift?

Eftersom du äger en bostad där avfall som till exempel trasigt porslin, gamla möbler och färgrester från uppfräschning av din fasad uppstår debiteras du en fast avgift (grundavgift). Kostnaden för driften av återvinningscentralen ska bekostas av fastighetsägare som genererar avfall.  

Återvinningscentralerna hålls tillgängliga för dig som privatperson för att du ska kunna sortera ditt avfall. Driften av återvinningscentralerna kräver planering och samordning.

Avfallet ska sedan transporteras till en godkänd anläggning för behandling, vilket innebär kostnader för såväl transport som behandling.

Äger du ett permanentboende eller ett fritidsboende i kommunen så betalar du en fast grundavgift med undantag fritidshus enkel, som istället betalar en avgift på 100 kr vid varje tillfälle som avfall lämnas på återvinningscentralen.

Läs mer om grundavgiften här.

Men jag betalar redan en grundavgift för mitt permanentboende, varför ska jag betala en grundavgift för mitt fritidsboende också?

Avfall genereras även vid ditt fritidshus. Fasaden kan behöva målas, takpannor bytas, möbler går sönder och behöver slängas. Avgiften för fritidshus standard är lägre än permanentboende eftersom mängden avfall förväntas vara lägre för ett fritidsboende. Fritids enkel förväntas generera ännu mindre avfall därför får de betala vid varje tillfälle avfall lämnas på återvinningscentralen.

Läs mer om avgifter och taxor här.

Kan jag undantas en grundavgift?

Om du anser att inget avfall uppkommer till följd av att du har en bostad eller att bostaden inte går att användas för boende har du möjlighet att ansöka om befrielse från grundavgift hos Miljönämnden.

Ansökan kan laddas ner på Malung-Sälens kommuns hemsida.

Är det enbart fastighetägare inom några områden i kommunen som betalar grundavgift?

Grundavgift betalas av alla hushåll och verksamheter som omfattas av renhållningsskyldighet med undantag enklare fritidshus. Fritidshus enkel debiteras ingen fast grundavgift, istället betalas en avgift vid varje tillfälle avfall lämnas på återvinningscentralen.


Hämtningsavgift

Varför ska man betala en hämtningsavgift?

Där människor vistas och bor uppkommer restavfall och matavfall som måste tas omhand. Du betalar därför en rörlig avgift, hämtningsavgift, vid ditt permanentboende eller fritidshus.
Vamas upphandlade entreprenör, hämtar restavfall och matavfall i anslutning eller i närheten där du bor. Avfallet lastas om och transporteras vidare till godkänd behandlingsanläggning.

Innan avfallsbilen kommer till din fastighet eller din närmaste centrala Uppsamlingsstation krävs planering och samordning. Vi har en kundservice som hjälper dig med abonnemangsutformning, beställningar och svarar på frågor kring avfallshantering och dina fakturor. Dessa kostnader ingår i Kommunfullmäktiges fastställda hämtningsavgiften.

Kan jag få uppehåll i hämtning?

Om ingen kommer att vistas i huset och inget hushållsavfall behöver hämtas av Vamas under en period av minst fyra månader för permanentbostad och ett år för fritidshusboende, kan du anmäla om uppehåll i avfallshämtning. Anmälan görs till Vamas på särskild blankett. Du kan få uppehåll i max 3 år.

Beviljas du uppehåll behöver du inte betala hämtningsavgiften. Den fasta avgiften, grundavgiften, kvarstår vid uppehåll i hämtning. 

Observera att uppehåll i avfallshämtning inte kan beviljas retroaktivt. Anmälan ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.

 

Vad innebär Överenskommen plats?

Om man är skriven i kommunen kan man få ta med sitt kärlavfall från fritidshuset hem till permanentbostaden.

Fritidshusägare som är permanentboende i annan kommun kan lämna sitt kärlavfall från fritidshuset på en plats angiven av Vamas. Ansökan om denna abonnemangsform görs till Vamas.

 

Varför är kostnaden för hämtning vid central uppsamlingsstation (CUS) lika för permanentboende och fritidshus?

Att upprätthålla en CUS kräver underhåll av ytor, kärl och containrar. Stationerna måste regelbundet städas och under vintern även snöskottas. Oavsett hur våra kunder i området nyttjar en CUS kvarstår denna kostnad.

Fritidsboenden nyttjas i varierande grad och kunder sorterar avfall i olika hög grad. En permanentboende som sorterar sitt avfall i enlighet med kommunens avfallsföreskrift nyttjar troligen en CUS i mindre grad än en fritidsboende som brister i sin avfallsortering.

Med anledning till ovanstående faktorer är kostnaden för hämtning vid CUS lika för såväl permanentboende som fritidshus. 

 

Varför är det dyrare med hämtning vid en CUS i ett B-område jämfört med ett C-område?

B-område är platser i kommunen i anslutning till skidanläggningar. I dessa områden är nyttjandegraden högre, vilket innebär en mer frekvent tömningsintervall, fler kärl och containrar och städning vid CUS är mer omfattande. Det kostar mer att upprätthålla CUS:ar i B-område jämfört med ett C-område.

 

Varför kan jag inte ha abonnemang hemkompost vid en CUS?

Du har alla möjligheter att själv kompostera ditt matavfall även om du lämnar ditt avfall vid en CUS. Ansökan för detta ska göras hos Vamas. Däremot får du ingen reducerad avgift till följd av att du hemkomposterar vid CUS. Vamas har noterat att trots att kunder har abonnemang hemkompost så är behovet av matavfallskärl vid CUS oförändrat.

 

Får jag en reducerad hämtningskostnad om jag hemkomposterar vid min villa?

Om du har hämtning av kärlavfall vid din fastighet och har en godkänd hemkompost reduceras din hämtningsavgift, eftersom Vamas inte behöver komma och tömma ditt matavfall.

Har du anmält och fått godkänt att hemkompostera ska matavfallet komposteras. Matavfallet ska inte slängas i kärl för restavfall.

 

Varför kostar det extra vid budning av tömning?

Tömningar av avfall planeras i förväg för att effektivisera transporter och behov av fordon samt personal. När en kund beställer extra tömning i form av budning, behöver avsteg i planerade turer göras för att tömning ska kunna genomföras. Det innebär att extra resurser behöver tillsättas för att samtliga tömningar ska kunna genomföras.

För att undvika att du behöver buda tömningar så kan ditt intervall för tömning utökas om behov finns. Kontakta Vamas Kundservice så hjälper vi dig till att hitta ett lämpligt intervall.  


Jag stänger av mitt vatten under 6 månader då jag inte vistas i mitt fritidshus får jag en reducering på 50 %?

Nej det får du inte. Vid bostadsenheter där fastighetsägaren har stängt av vattnet under minst ett år och boendeenheten endast underhålls debiteras 50% av grundavgiften. Anmälan om att få grundavgiften reducerad ska göras till Kundservice.

 

Är det verkligen lagligt att höja avgifterna så markant som ni har gjort?

Hur avgifter för avfallshanteringen ska se ut regleras i Miljöbalken (27 kapitel 6 §) och Kommunfullmäktiges avfallsföreskrift. Avgiften ska utformas så att verksamheten går +/- 0 över tid. Vidare ska avgifterna utformas så att de anses vara rättvisa. Våra kunder ska hanteras likvärdigt och kunderna ska betala för sitt avfall.

När taxan har antagits har det gjorts enligt aktuella lagkrav. Taxan har fastställds av Kommunfullmäktige den 26 mars 2018. Inför Sammanträdet där avfallstaxan hanterades kungjordes via Malungsbladet och via Malung-Sälens kommuns hemsida. Efter att sammanträdet har avslutas har protokollen justeras och anslagits på kommunens officiella anslagstavla vid kommunhuset. Aktuellt protokoll har vidare funnits tillgängligt på kommunens hemsida från den 29 mars 2018, samma dag som justering genomfördes.

Är man missnöjd med ett beslut från kommunfullmäktige finns möjlighet att överklaga ett beslut inom tre veckor. Tillvägagångssätt för överklagan finns på Malung-Sälens kommuns hemsida.

Ingen överklagan har inkommit kring aktuell avfallstaxa och den har därmed vunnit laga kraft. 


Varför skiljer sig priset för tömning mellan privatpersoner och verksamheter samt flerbostadshus?

Avgiften för privatpersoners restavfall är högre per tömning (190 l kärl) än vad den är för verksamheter (190 l kärl). Orsaken till högre taxa hos privatpersoner är att två tredjedelar av avfallet i 190 l kärlen är felsorterat. Vamas vill med en miljöstyrande taxa få privatpersoner att sortera bättre. Privatpersoner kan genom att sortera sitt avfall bättre anmäla om glesare intervall och få hämtning var 8:e vecka med reducerad avgift.

Verksamheter kan påverka sin kostnad genom att ha glesare intervall på hämtningar.

Avgiften för matavfall är lägre än den för restavfall både hos privatpersoner och verksamheter/flerbostadshus. Detta trots att Vamas utför fler hämtningar av matavfall än för restavfall. Detta är en miljöstyrning till att samla in matavfall. Vamas vill med miljöstyrande taxa motverka att kunder slänger matavfallet i kärlen för restavfall.

Anledningen till att avgiften för matavfall hos privatpersoner är lägre än avgiften hos verksamheter och flerbostadshus är att privatpersoner har bättre kvalitet på det sorterade matavfallet än verksamheter har i dagsläget.

Om Vamas kunder förbättrar sin sortering kommer avgiften för tömning revideras.

Felsorterat avfall leder vidare till att Vamas påförs en felsorteringsavgift från behandlingsanläggningarna.

 

När ska man betala en felsorteringsavgift?

Om Vamas anser att du brister i din sortering av avfall kommer du först att informeras om detta. Du får möjlighet att förbättra din sortering. Vid återkommande brister i sortering av ditt avfall kommer du efter tredje gången att påföras en avgift för felsortering.

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så finns det verktyg som kan hjälpa dig. Svar på hur du ska sortera ditt avfall hittar du snabbt och lätt på Sorteringsguiden, http://dalaavfall.se/.

 

Varför är evenemangstömning dyrare än vanlig tömning?

Under evenemang krävs det att Vamas tar in extra fordon för att kunna genomföra tömningar av evenemang. Det påverkar kostnaden för tömning.

 

Behöver jag betala 100 kronor för avlämnande av rest- och matavfall i kärlen på ÅVC:erna?

Nej ni behöver inte betala 100 kronor för det rest- och matavfall som ni slänger i det gråa och bruna kärlet på återvinningscentralen.

Ni behöver däremot anmäla om abonnemang annan överenskommen plats. Idag är tjänsten kostnadsfri, men en avgift kan komma att tas ut i framtiden.

 

När ska jag betala engångsavgiften på 100 kronor vid återvinningscentralen?

En engångsavgift ska betala om avfallet du lämnar kommer från ett fritidshus som är betraktad att ingå inom kategorin Fritidshus Enkel.

Avfall som omfattas av en engångsavgift är följande:

 • Brännbart grovavfall
 • El- och elektronikavfall
 • Icke brännbart grovavfall
 • Grovavfall
 • Kyl- och frysmöbler
 • Metallskrot
 • Park- och trädgårdsavfall (ej Lima)
 • Träavfall
 • Textilier i behållare från Human Bridge
 • Wellpapp
 • Övrigt farligt avfall
 • Däck med och utan fälg (endast på Malungs ÅVC)


Avfallshantering

Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall är det avfall som uppkommer där människor vistas, ex i hemmet och i lunchrum och personalutrymmen på arbetsplatseer.Typer av avfall; brännbart restavfall och matavfall, grovsopor, el-avfall, kyl & frys, vitvaror, förpackningar, well-papp, tidningar, glas, metall, plast, farligt avfall, ej återvinningsbart avfall.

Läs mer om hushållsavfall här.

Vad är Vamas ansvar när det gäller avfallshanteringen?

Vamas är det bolag som på uppdrag av Malung-Sälens kommun ansvarar för att samla in hushållsavfall i kommunen, och se till att avfallet återvinns eller behandlas på miljömässigt rätt sätt.

Vamas är ett verkställande bolag. Kommunfullmäktige beslutar om vilka regler för avfallshantering som ska gälla och hur avgifterna ska se ut. Vamas samordnar insamlingen utifrån vad Kommunfullmäktige beslutat.
 

Vad är fastighetsägarens ansvar när det gäller avfallshanteringen?

Miljöbalken är den lag i Sverge som reglerar ansvaret hos såväl privatpersoner och verksamheter gällande avfall. Enligt den så bär du ansvaret att säkerställa att ditt avfall hanteras på ett sätt som är bra för både människan och miljön.

Genom att sortera ditt avfall deltar du i vårt gemensamma ansvar att trygga våra framtida resurser och miljön.

Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun har beslutat om vilka krav som gäller för avfallshanteringen i kommunen i en så kallad avfallsföreskrift. Den säger bland annat att avfallsbehållaren inte ska fyllas mer än att den lätt kan tillslutas och att den inte blir så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Samt att avfallskärlen är hela och rena och tillgängliga vid tömning.

Läs mer om vad som gäller för avfallshanteringen i Malung-Sälens kommun här.

Varför är kommunen indelad i olika områden när det gäller avfallshanteringen?

Kommunen ser olika ut beroende på vilket område man befinner sig i. Det finns tätbebyggda områden, turistområden som delar av året befolkas av stora mängder människor, och som under andra delar av året knappt befolkas av några människor alls, och så finns det områden där det alltid är lite människor som vistas.

För att hantera olikheterna har därför kommunfullmäktige beslutat om att en dela in kommunen i olika områden för att optimera avfallshanteringen på så bra sätt som möjligt, utifrån varje områdes behov och förutsättningar.

Karta över områdena finner du här

Vad gör jag om mitt kärl för restavfall och  matavfall blir fullt innan tömning?

Beställ extra tömning mot en avgift genom att kontakta kundservice på kundservice@vamas.se eller på 0280-185 80.

Vart kan jag hämta matavfallspåsar?

Matavfallspåsar kan du hämta i dessa livsmedelsbutiker, på återvinningscentralen eller i trälådan som finns vid  några av våra centrala uppsamlingsplatser.

Kan jag få uppehåll i avfallshämtningen?

Ja. För att få uppehåll i hämtning krävs det en ansökan till Vamas där vi gör en avstämning om sökande uppfyller de krav som ställs i den kommunala avfallsföreskriften.

Blankett för uppehåll i hämtning hittar du här.

Vad gör jag om mitt avfallskärl är smutsigt och luktar illa?

Fastighetsägare har själv ansvar för sina avfallskärl. Kärlen behöver sköljas ur och göras rent emellanåt framför allt på sommaren då avfallsrester kan orsaka dålig lukt i värmen. Ett tips är att göra rent kärlen med hjälp av en trädgårdsslang, en borste och såpa. Stå gärna på en gräsmatta då vattnet kan rinna ner i marken. Tänk på att göra rent kärlen ordentligt innan vintern så att avfallet inte fryser fast i botten av kärlen.

Jag glömde ställa ut avfallskärlen i tid till hämtning, vad gör jag nu?

Om du inte klarar dig till nästa tid för hämtning kan du kontakta kundservice på kundservice@vamas.se eller på 0280-185 80.

Jag planerar att skaffa egen hemkompost, behöver jag ändå betala för hämtning av matavfall?

Nej, men du måste först ansöka om abonnemaget hemkompost hos Vamas. Blankett för anmälan om hemkompostering hittar du här.

Vad gör jag om mitt avfallskärl gått sönder?

Om kärlet har gått sönder kontaktar du vår kundservice så reparerar eller byter vi ut kärlet.

Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral?

På återvinningsstationen lämnar du tidningar, förpackningar av plast, metall, papper, färgat- och ofärgat glas. På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, vitvaror, kyl- och frys, trädgårdsavfall, ej återvinningsbart avfall.

Jag har lite hushållsavfall, kan jag dela kärl med en granne?

Ja det går bra men först måste du ansöka om abonnemang för gemensam hämtning genom att fylla i en blankett. Blanketten hittar du här.

Vem kontaktar jag om återvinningsstationen behöver städas eller tömmas?

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamlingen av förpackningar. Kontakta FTI på info@ftiab.se eller på 0200-88 03 11.

Vem kontaktar jag om en central uppsamlingsplats behöver städas eller tömmas?

Kontakta Vamas kundservice på kundservice@vamas.se
eller på 0280-185 80.

Kan jag lämna gamla bildäck på återvinningscentralen?

Det går att lämna däck med eller utan fälg på Malungs ÅVC (kostnadsfritt för privatpersoner).

Vad är deponi? (benämns numera Ej återvinningsbart)

Deponi är avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas till exempel keramik, porslin och vissa isoleringsmaterial. Deponiavfall är det som blir kvar efter att allt återvinningsbart material har sorterats ut.

Varför ska jag sortera matavfall?

Matavfallet kan användas till flera olika ändanmål. I Malung-Sälens kommun används det för att framställa biogas som sedan används som fordonsbränsle till bussar, bilar och sopbilar. Biogas är det mest miljövänliga fordonsbränslet. Av resterna kan man sluta kretsloppet genom att göra biogödsel som återför näringsämnen till åkermark.


 

 

Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se