Underhållsåtgärder på VA-ledningsnätet i Mobyn

Uppdatering 2016-08-30

Underhållsarbetet är avslutat. Det enda som återstår är att återställa marken i området genom asfaltering.Under våren och sommaren 2016 kommer Vamas att byta ut sträckor av huvudledningar för vatten- och spillvatten i södra delen av Mobyn, arbetet utförs i samband med att Mobyvägens Samfällighetsförening gör förbättringsåtgärder på vägen.


Vattenledningar_Mobyn.JPG

Bilden är från underhållsarbetet i norra delen av Mobyn som genomfördes 2015.


Varför?

Detta är en del av ett omfattande arbete med förnyelse av det allmänna VA-ledningsnätet i Malung-Sälens kommun. VA-ledningar har en begränsad livslängd vilken varierar beroende på bland annat materialval, metod vid utförande och områdets markförhållanden. Äldre vattenledningar ökar risken för läckor och driftstörningar. Spillvattenledningar i dålig funktion kan orsaka avloppsstopp och otätheter på ledningsnätet medför högre belastning på pumpstationer och reningsverk.

Åtgärder på den egna fastigheten?

I samband med att underhållsarbetet görs på huvudledningar ser vi även att varje fastighetsägare ser över och åtgärdar sina servisledningar inne på fastigheten. Skicket på huvud- och servisledningar är oftast likvärdiga då utbyggnad skett samtidigt och under samma förutsättningar. Livslängden är vanligtvis 40-60 år. Dräneringar har ännu kortare livslängd. 

 

Ibland finns dagvatten och/eller dräneringsvatten anslutet till spillvattennätet, exempelvis vid avledning av stuprör eller markytor. Spillvattennätet klarar inte av detta då i huvudsak är avsett för vatten ifrån bad, disk, dusch, tvätt och WC i hushåll. Att vara ansluten på detta sättet är inte tillåtet och måste utföras på annat sätt. En dagvattenledning kommer att förläggas efter sträckan där varje fastighet kan ansluta dag- och dränvatten.

 

Det är en trygghet för dig som fastighetsägare att vara ansluten på rätt sätt och att servisledningar är av god funktion. Dränering och stuprör anslutna till spillvattennätet ökar risken för översvämningar och skador på den egna fastigheten. Detta bidrar även till ökad energiförbrukning och kemikalieanvändning, sämre rening av avloppsvatten och nödavledning av orenat avloppsvatten till vattendrag.


Tider för arbetets genomförande

Underhållsarbete kommer att påbörjas i slutet av maj och beräknas pågå till och med augusti.

Kontakt

Lars Landström
Arbetsledare VA-driften Malung
Tel: 070-3983516

Peter Dimberg
Driftingenjör
Tel: 0280-18376

Mikael Broman
Entreprenör
Tel: 070-6927014


Karta över området där arbetet äger rum