Slamtömning

Slam från slamavskiljare (brunnar) och sluten tank är en del av det hushållsavfall som kommunen ansvarar för att samla in och transportera bort för omhändertagande. För själva tömningen ansvarar Vatten och Avfall i Malung‑Sälen AB (Vamas). Tömningen utförs av entreprenören Maserfrakt. Fastighetsinnehavaren ansvarar för avloppsanläggningens anskaffning, skötsel och underhåll samt se till att den töms så att avsedd funktion upprätthålls.


Bestämmelser

Hämtning av slam från slamavskiljare (brunnar) och slutna tankar ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Det innebär att:

 • Slamavskiljare (brunnar) med WC ska tömmas minst en gång per år,
 • Slamavskiljare (brunnar) för BDT-anläggning minst vartannat år. (BDT = Bad, Disk & Tvätt, exklusive WC).
 • Slutna tankar ska tömmas minst vart tredje år (budad tömning).

Glesare tömning?

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer sällan, kan du ansöka om dispens hos Miljökontoret. Du kan ansöka om förlängt tömningsintervall eller tidsbegränsat uppehåll i tömning.

Avfall från enskild avloppsanläggning får omhändertas på den egna fastigheten och latrinavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Anmälan om eget omhändertagande och kompostering sker till Miljönämnden.

Blanketter för dispenser och anmälningar finns att ladda ner på Malung-Sälens kommuns hemsida. För handläggning av ansökningar och anmälningar tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Frågor om dispenser hänvisas till Miljökontorets reception på telefon 0280 – 183 90.


Tänka på inför slamtömning

 • Röj undan kvistar och sly längs vägen för att underlätta framkomligheten för slambilen
 • Nedhängande grenar och buskar ska röjas för fri sikt

 • Markera var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne

 • Markera utlagd slang så att chauffören hittar anslutningspunkten (endast för dig som lägger ut egen slang)

 • Locket ska lätt kunna öppnas av en person och vikten får vara max 25 kg enligt arbetsmiljöverkets regler

 • Lossa på fastfrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket

 • Undvik att plantera blommor och buskar runt brunnen då de kan bli förstörda vid tömning.

 • Vintertid ska vägen till fastigheten vara plogad och det ska vara skottat fram till och runt brunnen, se efter så att brunnslocket inte är fastfruset

 • Tänk på att boka tid för tömning av sluten tank i god tid. Vamas har fem arbetsdagar på sig att utföra arbetet från beställd tömning till utförd tömning

 • Tänk på att säkra locket så att människor eller djur inte ramlar ner i brunnen, se Boverkets handbok "Barnsäkra brunnar"


Har slamtömning utförts?

Det kan ibland vara svårt att se om slamtömning utförts - det kan kontrolleras på följande sätt:

Alla två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten, det kan upplevas att brunnen inte är tömd. Då kan man kontrollera innehållet genom att lyfta på locket och se om det är en tjock kaka högst upp i slamfacket närmast fastigheten. Om det är en kaka är det inte tömt. Känns det lätt (som vatten) är det tömt.

Brunnarna har också olika bottnar. En del ska inte sugas helt torra utan ska ha ett mindre slamlager i botten. Är det ett mindre slamlager har tömning utförts.


Vill du veta mer?

Mer information om bestämmelser kring egen brunn eller tank finner du i föreskrifter för avfallshantering, Anvisning avfall från enskilda avloppsanläggningar.

 
Kontakt

Beställning av slamtömning

vardagar kl 08.00-15.00

E-post: kundservice@vamas.se

Tel: 0280-185 80


AKUT SLAMTÖMNING

vardagar kl 08.00-15.00

Tel: 0280-185 80

Kvällar och helgdagar

Tel: 020-333 363


Här kan du läsa vanliga frågor och svar

För övriga frågor angående slamtömning vänligen kontakta Vamas kundservice