Avgifter och taxor

 

Avfallshanteringen finansieras enbart genom avgifter utan något stöd från skattemedel. Om ett överskott uppstår går det tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter. Om det blir ett underskott höjs avgifterna.

Avfallstaxan för Malung-Sälens kommun är konstruerad i en fast och en rörlig del.

Den rörliga delen kallas hämtningsavgift och avser hämtning av avfall vid fastighet eller vid centrala uppsamlingsstationer (CUS). Läs mer om hämtningsavgifter här.

Den fasta delen av avgiften är grundavgiften som betalas av alla hushåll och verksamheter som omfattas av renhållningsskyldighet med undantag enklare fritidshus. Fritidshus Enkel debiteras ingen fast grundavgift, istället betalas en avgift på 100 kr vid varje tillfälle avfall lämnas på återvinningscentralen. Läs mer om grundavgiften här.

Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige varje år. I den beskrivs vilka tjänster som erbjuds inom avfallshanteringen.


Ny avfallstaxa 2020

I avfallstaxan för 2020 har endast avgiften för felsortering förändrats från 2019. Se priser i prisbilagan till höger. Felsorteringsavgiften är ett ekonomiskt styrmedel för att skapa motivation att förbättra kvalitén på avfallet.


Vilket område tillhör din fastighet? - A, B, C eller D-område

Dina avgifter för avfallshantering påverkas beroende på i vilket område din fastighet ligger. Anledningen till områdesindelning är för att kommunen ser olika ut beroende på vilket område man befinner sig i. Det finns tätbebyggda områden, turistområden som delar av året befolkas av stora mängder människor, och som under andra delar av året knappt befolkas av några människor alls, och så finns det områden där det alltid är lite människor som vistas.

För att hantera olikheterna har kommunfullmäktige beslutat att dela in kommunen i olika områden för att optimera avfallshanteringen på så bra sätt som möjligt utifrån varje områdes behov och förutsättningar.

I kartan nedan över områdesindelsningen kan du se vilket område din fastighet tillhör. Utifrån det kan du sedan se din totala årsavgift i taxan. Vid frågor kring vilket område du tillhör är du välkommen att kontakta vår kundservice

Karta över områdesindelning


Sortera mera och minska dina avgifter
För att uppmuntra till ökad sortering av matavfall och förpackningar har kommunfullmäktige beslutat om en miljöstyrande taxa. Detta gäller dig som har privata avfallskärl vid din fastighet.

Syftet med miljöstyrande taxa är att man ska tjäna på att sortera ut matavfall och förpackningar (plast, metall, papper, färgat och ofärgat glas) och tidningar.
Om du sorterar ut matavfall och förpackningar får du mindre mängd brännbart restavfall och du kan ansöka om att få ditt restavfall hämtat var 8:e vecka istället för var 4:e vecka. På så sätt kan du minska din hämtningsavgift.

Avfallstaxa 2020

Avfallstaxa 2020

Prisbilaga 2020


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se


Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa 2019

Prisbilaga 2019

Populärversion avfallstaxa 2019