Avgifter och taxor


Avfallshanteringen finansieras enbart genom avgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna.

Den som genererar avfall ska säkerställa att avfallet hanteras på ett miljöanpassat vis. För att insamlingen av hushållsavfall och jämförligt avfall ska fungera ändamålsenligt behöver alla som äger en fastighet och genererat hushållsavfall bidra till detta. Läs mer om hushållsavfall här.

Avfallstaxan för Malung-Sälens kommun är konstruerad i en fast och en rörlig del.

Den rörliga delen kallas hämtningsavgift och avser hämtning av avfall vid fastighet eller via centrala uppsamlingsstationer. Läs mer om hämtningsavgifter här.

Den fasta delen av avgiften kallas grundavgift. Grundavgiften ska betalas för att täcka kommunens fasta kostnader för avfallshanteringen, såsom återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, administration, planering och information.  Läs mer om grundavgiften här.

Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige varje år. I den beskrivs vilka tjänster som erbjuds inom avfallshanteringen.


Avgifter och taxor 2017

Här kan du läsa populärversionen av avfallstaxan för 2017.

Avfallstaxa 2017 populärversion


Kartan nedan visar vart A, B, C och D-områdena ligger i kommunen.

Karta över områdesindelning


Nedan kan du ta del av avfallstaxan för verksamheter och flerbostadshus

Taxa för verksamheter och fler bostadshus

Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se