Vamas vill utveckla Sälfjällets avloppsreningsverk

Dennis-Vermeulen-Photography-VAMAS-Salen-Luft-Bilder-Panorama-0001-Pano-DVPE-1920x1080-72dpi-3.jpg För att säkra den framtida avloppsreningskapaciteten i Sälenfjällen planerar Vamas att utveckla Sälfjällets avloppsreningsverk. Vamas bjuder in till samråd i enlighet med Miljöbalken. Syftet med samrådet är att boende, verksamma i området och övriga intressenter ska ha möjlighet att inkomma med frågoroch synpunkter.

Den nya ansökan omfattar:

• Mottagning och behandling av avloppsvatten vid reningsverket.

• Mottagning av brunns- och externslam från enskilda anläggningar och mindre reningsverk.

• Avvattning av slam som produceras inom reningsverket.

• Utökad kapacitet på reningsverket till 55 000 personekvivalenter (pe)


Miljökonsekvenser
Verksamhetens miljöpåverkan och miljöeffekter kommer att beskrivas i en Miljökonsekvensbeskrivning. Inför upprättande av den ska information delges med enskilda som kan beröras och med allmänheten i ett samråd enligt Miljöbalken 6 kap. Synpunkter som framförs vid samrådet kommer att beaktas i Miljökonsekvensbeskrivningen.

Inbjudan till samråd inför ansökan om utökat tillstånd för Sälfjällets avloppsreningsverk
Vamas bjuder in till samråd i enlighet med Miljöbalken. Syftet med samrådet är att boende, verksamma i området och övriga intressenter ska ha möjlighet att inkomma med frågor och synpunkter.

Samrådsmöte
Torsdag den 23 januari kl. 15:00-17:00 samt kl. 18:00-20:00
Fredag den 24 januari kl. 10:00-12:00

Adress: Vamas kontor, Fjällskölsvägen 7, 780 64 Sälen.
Vid återvinningscentralen på Sälfjället.

Tjänstemän på Vamas berättar om projektet, rundvandring av avloppsreningsverket och möjlighet att ställa frågor samt lämna synpunkter erbjuds. Boende, verksamma i området samt övriga intresserade hälsas välkomna till Vamas kontor på Sälfjället.


Kontakt

Kundservice

0280- 185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se