Information om upphandling av entreprenör för insamling av hushållsavfall


Insamling av hushållsavfall – ett kommunalt ansvar

Malung-Sälens kommun är skyldig enligt lag att samla in hushållsavfall. VAMAS har fått uppdraget av kommunen att ansvara för att insamling sker. Eftersom att VAMAS inte har någon insamling av hushållsavfall i egen regi, så anlitas en entreprenör för att genomföra hämtningen. Innan avtal kan skrivas med en entreprenör behöver en upphandling genomföras i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling. Läs mer om LoU.


Sidolastare.JPG

 

Upphandling av tjänst för insamling av hushållsavfall 2014

Under 2014 genomförde Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) en upphandling av insamling av hushållsavfall. Till hjälp att ta fram ett förfrågningsunderlag anlitades Ramböll AB. Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande enligt 4 kap. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Sex entreprenörer lämnade in anbud angående insamling av hushållsavfall i Malung-Sälens kommun. Efter anbudsprövning och utvärdering av lämnade anbud beslutade VAMAS, via tilldelningsbeslut, att SUEZ Environment AB, tidigare SITA Sverige AB ska få uppdraget att samla in hushållsavfall i kommunen. Entreprenören har enligt utvärderingen avgivit det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt de kriterier, som gäller för upphandlingen.


Överklagan av tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslutet överklagades av RenoNorden AB som anser att en ny anbudsutvärdering ska genomföras och att Suez Environment AB anbud inte får vara med i processen. Kammarrätten avslog överklagan i mål med nummer 652-15. RenoNorden AB överklagade ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Entreprenören yrkar fortfarande på att ett nytt anbudsförfarande ska genomföras utan att SUEZ Environment AB beaktas.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade sin dom den 20 maj 2016 i mål med nummer 2691-15. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska upphandlingen göras om med bakgrund att likabehandlingsprincipen i Lagen om Offentlig Upphandling inte har beaktas i prövning av anbuden.


Det här händer nu

VAMAS har nu inlett ett arbete med hur insamling av hushållsavfall ska fortskrida. Förslag för fortsatt hantering av entreprenad för insamling av hushållsavfall kommer att presenteras för VAMAS styrelse så snart som möjligt.


Hur påverkas du som kund?  

Insamling av avfall kommer genomföras enligt befintlig tömningsfrekvens, vilket innebär att VAMAS kunders avfall kommer hämtas på samma sätt som tidigare.


Frågor?

Välkommen att kontakta kundservice. Kontaktuppgifter finner du i rutan upp till höger.

Kontakt

Kundservice
0280-185 80
Telefontid vardagar 08-12, 13-15
kundservice@vamas.se

Chef återvinningstjänster

Josefine Lissbol
0280-185 72
josefine.lissbol@vamas.se

Klicka på länken nedan för att läsa en artikel som publicerades i dt 2016-06-21 om upphandlingen

VAMAS får göra om hela upphandlingen av sophämtningen